Wykaz prac wzbronionych kobietom

Wykaz prac wzbronionych kobietom

I Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała.

 1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min. (1kJ = 0,24 kcal.)
 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
  • 12 kg przy pracy stałej,
  • 20 kg - przy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 3. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
  • 50 N - przy pracy stałej,
  • 100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 4. Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
  • 120 N - przy stałej,
  • 200 N - przy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 5. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:
  • 8 kg - przy pracy stałej,
  • 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
  • 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
  • 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych,
  • 300 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach.

Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym: 2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2, 1% - przy pracach wymienionych w pkt 3.

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1 i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.

 1. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
  • wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,
  • prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,
  • prace w pozycji wymuszonej,
  • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 • prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5,
 • prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od - 1,5,
 • prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C.

III. Prace w hałasie i drganiach

 1. Prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
  • poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
  • szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
  • maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,
 2. prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:
  • równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,
  • szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB,
 3. prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:
  • równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,
  • maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz

przekraczają wartości podane w tabeli:

Częstotliwość środkowa
pasm tercjowych (kHz)
 
Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do
8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego,określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego(dB)
10; 12,5; 16
77 100
20
87 110
25
102 125
31,5; 40
107 130
 1. Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:
  • wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2,
  • maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych, przekracza 4 m/s2,
 2. Wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

IV. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych

 1. Dla kobiet w ciąży:
  • prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej,
  • prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, okerślonych w przepisach prawa atomowego,
  • prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
 2. Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.

V. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości

 1. Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:
  • na stanowiskach kierowniczych, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej,
  • w służbie zdrowia,
  • w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego,
  • wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej.
 2. Kobietom w ciąży:
  • prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,
  • prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.

VI. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia - prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.

VII. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,
2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.

VIII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 • prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach,
 • prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy: - chloropren, - 2-etoksyetanol, - etylenu dwubromek, - leki cytostatyczne, - mangan, - 2-metoksyetanol, - ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, - rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne, - styren, - syntetyczne estrogeny i progesterony, - węgla dwusiarczek, - preparaty do ochrony roślin,
 • prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

IX. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 • prace w wymuszonym rytmie pracy (np. na taśmie),
 • prace wewnątrz zbiorników i kanałów,
 • prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. 1996 r., Nr 114, poz. 545).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • dotacjezus.pl 2017-06-18 11:49:15

  Nie powinno być takiego podziału.

 • bolo 2017-05-04 13:39:46

  haha Radek, coś mi mówi że jesteś z tych co tylko dużo gadają, a jak Twoja dziewczyna zajdzie w ciąże to jej powiesz żeby poszła na L4;p

 • kaśka 2017-04-27 10:10:58

  Zauważcie że artykuł dotyczy przede wszystkim warunków pracy kobiet W CIĄŻY i karmiących. Sorry, ale odrzucając wszelkie ideologie można śmiało porównać ciążę do choroby - organizm jest osłabiony, mniej odporny, wszelkie wartości odżywcze dostaje w pierwszej kolejności płód, a dopiero to co zostanie - kobieta. To nie jest normalny stan, choć oczywiście zaraz się tu wypowiedzą kobiety, które stwierdzą, że nigdy nie czuły się tak dobrze jak w ciąży, ale założę się, że to będą dziewczyny z pracą biurową a nie te zasuwające na produkcji;)

 • Radek 2017-04-25 07:17:41

  PPHUEDMAR: twoja wypowiedź jest skrajnie seksistowska i homofobiczna. Skoro okazyjna pomoc jest karana to może tym bardziej stała praca powinna być karana gdy decyduje płeć a nie rzeczywistość. O zdolności do prac fizycznych powinny decydować okresowe badania a nie posiadanie lub nieposiadania takiej czy innej płci! Bycie drobnej budowy przez mężczyzna nie upoważnia nikogo do wysuwania takich drwin jak twoje. To z czego kpisz staje się problemem dnia codziennego w praktyce prawnej w krajach bardziej postępowych, chociaż może też bywa zamiatane pod dywan z udawaniem nieistnienia w mediach.

 • PPHUEDMAR 2017-04-07 22:04:53

  Tak i zakaz zakazu zachodzenia w ciążę i rodzenia dzieci przez mężczyzn. Zniewieściałe społeczeństwo, w którym mężczyźni potracili jaja. O rozumie nie wspomnę. Różnice w budowie ciała kobiety i mężczyzny z natury pozwalają tym drugim na cięższą pracę fizyczną.

 • PPHUEDMAR 2017-04-07 22:00:13

  Przepisy Kodeksu Pracy mówią o wykonywanej pracy i do takich warunków przenoszenia ciężarów się odnoszą, a nie do pomocy, czy też nie w niesieniu zakupów kobiety w Norwegii, czy na Księżycu. Odrobinę myślenia - to nie boli.

 • Exxon 2017-04-02 07:38:40

  W Norwegii za narażanie kobiety na swoje propozycje pomaganie kobiecie nieść jej cieżją torbę albo przepuszczanie w drzwiach narażamy się na odpowiedzialność karną (wykroczenie). To dlaczego tutaj jest dyskryminacja dopuszczona przy obowiązywaniu prawa o zakazie wszelkiej dyskryminacji.

 • Radek 2017-04-02 07:35:47

  Ciekawe, że mężczyznom te prace nie są wzbronione. Przecież zgodnie z gender main stream kobiety w niczym nie są gorsze od mężczyzn, są im równe a ponadto mężczyzn też wypadałoby przestać dyskryminować dopuszczaniem do takich prac, przecież mężczyźni to mniejszość.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika