Zwrot VAT podróżnym

System zwrotu podatku podróżnym, zwany dalej systemem TAX FREE dotyczy sytuacji, w której z jednej strony – podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, z drugiej strony – sprzedawca tych towarów ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT.

Definicje

Podróżni to osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Porady prawne

Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju u określonej kategorii sprzedawców w systemie TAX FREE zwanych dalej sprzedawcami, które to towary zostały następnie w stanie nienaruszonym wywiezione w bagażu osobistym podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej.

Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

Bagaż osobisty to cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, opuszczając terytorium Unii Europejskiej, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz.

Sprzedawca w systemie TAX FREE:

 • jest zarejestrowany jako podatnik podatku,
 • prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym podmiotem uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku podróżnym (jeżeli sam nie dokonuje zwrotu),
 • poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym,
 • poinformował naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżni dokonujący u nich zakupów mogą odebrać podatek,
 • poinformował naczelnika urzędu skarbowego z kim ma zawartą umowę o zwrot podatku (i przedłożył kopię tej umowy) – rozliczenia między podmiotem dokonującym zwrotu a sprzedawcą są regulowane w tej umowie,
 • zapewnił podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
 • oznaczył punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których służy zwrot podatku.

Warunki zwrotu

W Polsce minimalna wartość zakupów przy której podróżnemu przysługuje zwrot VAT wynosi 200 zł (brutto).

Zwrot przysługuje, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu 3-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podróżny aby uzyskać zwrot VAT musi przedstawić następujące dokumenty:

 • dokument wystawiony przez sprzedawcę zawierający kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży, potwierdzony przez urząd celno-skarbowy stemplem zaopatrzonym w numerator,
 • paragon z kasy rejestrującej, przymocowany do w/w dokumentu. Na paragonie towary winny być opodatkowane właściwymi dla nich stawkami.

Zwrot jest dokonywany w złotych, w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Sprzedawcy oraz inne podmioty dokonujące zwrotu podatku podróżnym mają prawo do pobierania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

Warunki zastosowania stawki 0% VAT

Sprzedawca ma prawo opodatkować dostawę towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, stawką 0%, pod warunkiem, że:

 • wcześniej poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą, korzystającym z procedury szczególnej oraz o miejscu gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek oraz z kim zawarł umowę o zwrot podatku, 
 • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE, 
 • posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku, w przypadku gdy zwrot dokonany był w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.

Na podst. sip.mf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika