Specustawa o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

Prezydent podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

W dniu 28 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

– "Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku; jest ustawą absolutnie incydentalną" – mówił Prezydent Andrzej Duda w Stalowej Woli podczas uroczystości podpisania ustawy. Zaznaczył, że nowe prawo daje olbrzymie możliwości rozwojowe dwóm miastom: Jaworznie i Stalowej Woli.

Jak podkreślał Prezydent, nigdy nie zgodziłby się na „ogólny mechanizm pozwalający przeznaczać grunty leśne, należące do Lasów Państwowych, w obszary gospodarcze, ot tak po prostu”. – "Tutaj, w Stalowej Woli i Jaworznie, mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem" – mówił Prezydent, podkreślając konieczność odbudowy przemysłowej tych terenów.

W uroczystości uczestniczyła również Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych? 

Celem ustawy jest wprowadzenie możliwości dokonywania zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

 1. polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo
 2. strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

Zamiana nieruchomości będzie możliwa w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Stroną umowy zamiany będzie mogła być wyłącznie:

 1. państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 2. osoba prawna, w której Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub
 3. jednostka samorządu terytorialnego.

Umowa zamiany będzie miała określać cel, dla którego zamiana jest dokonywana, a brak jego realizacji w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany będzie aktualizował po stronie podmiotów reprezentujących Skarb Państwa (Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub starosty) roszczenie o:

 1. zwrot nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela albo
 2. zapłatę przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany, określonej w tej umowie różnicy między wartością zamienianych nieruchomości, będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości pierwotnie będących własnością Skarbu Państwa była wyższa niż wartość nieruchomości, które Skarb Państwa otrzymał w wyniku zamiany.

Zamiana ma być dokonywana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. W dzisiejszych realiach oznacza to, że wniosek składałby Minister Klimatu i Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zamiana będzie możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej, przy czym brak wydania opinii w terminie miesiąca od doręczenia komisji żądania będzie uważany za pozytywną opinię.

Z zamiany będą wyłączone obszary objęte niektórymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czyli:  

 1. parki narodowe;
 2. rezerwaty przyrody;
 3. parki krajobrazowe;
 4. obszary chronionego krajobrazu;
 5. obszary Natura 2000.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika