Zaciskamy energetycznego pasa

Uchwała rządu w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski”

Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. przygotowany przez Ministerstwo Energii "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej". Państwa członkowskie UE są zobowiązane przedkładać plany zawierające informacje o podjętych i planowanych działaniach mających na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki. 

Co przewidziano? 

Plan stanowi wypełnienie wymagań sprawozdawczych wynikających z unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Dokument zawiera zaktualizowany opis:

  • środków poprawy efektywności energetycznej - określających działania mające zwiększyć efektywność energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjętych w związku z realizacją krajowego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r.;
  • dodatkowych środków służących osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego efektywności energetycznej, rozumianego jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r.

Opracowując Krajowy Plan Działań, przyjęto następujące założenia:

  • polityka ukierunkowana na wzrost efektywności energetycznej gospodarki będzie kontynuowana i przełoży się na obniżenie jej energochłonności;
  • planowane działania w maksymalnym stopniu opierają się na mechanizmach rynkowych oraz w minimalnym stopniu wykorzystują finansowanie budżetowe;
  • cele realizowane są według zasady najmniejszych kosztów, czyli m.in. przez wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej;
  • wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności energetycznej.

Porady prawne

Polska zrealizowała z nadwyżką krajowy cel dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, rozumiany jako osiągnięcie w 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii z lat 2001-2005.

W zakresie systematycznego zwiększania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej do poziomu 20% w perspektywie do 2020 roku Polska jest na dobrej drodze do zrealizowania z nadwyżką swojego krajowego celu.

Oszczędzamy energię

Spadek energochłonności w Polsce jest systematyczny. Malejąca energochłonność jest efektem szybszego wzrostu PKB od tempa zużycia energii. W latach 2006-2015 nasze średnioroczne tempo poprawy energochłonności przekraczało 3%. Po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe.

Na lata 2010-2020 zadeklarowaliśmy ograniczenie zużycia energii o około 14% (to oszczędność energii pierwotnej wynosząca 13,6 megaton oleju ekwiwalentnego).

Poprawa efektywności energetycznej dotyczy wielu działów gospodarki. Najważniejsze z nich to termomodernizacja budynków, wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza energochłonnych) poprzez system tzw. białych certyfikatów, ograniczenie zużycia energii w transporcie i instytucjach publicznych.

Poprawa efektywności energetycznej niesie ze sobą pozytywne skutki przede wszystkim w postaci bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Ponadto przyczynia się do złagodzenia efektów zmian klimatycznych i ma wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w wielu sektorach.

Systematyczna  poprawa efektywności energetycznej pozwala uzyskać  oszczędności, które można inwestować w innych dziedzinach, a to z kolei prowadzi do mniejszych ograniczeń w budżecie publicznym. Zwiększenie produkcji przy obniżonym zużyciu energii i wdrażaniu innowacyjnych technologii powinno przyczynić się także  do podniesienia konkurencyjności krajowego przemysłu. 

Bardzo ważnymi instrumentami finansowymi wspierającymi realizację inwestycji energooszczędnych w Polsce są programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, a także środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz BOŚ Banku i Funduszu Termomodernizacji i Remontów.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika