Gmina

Zasiłki

Jak dostać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać "odbiorca wrażliwy" - czyli osoba, która: 

 • złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jakie limity dochodu obowiązują?

Dla przyznania dodatku energetycznego nie ustalono odrębnych kryteriów dochodowych.

Kryteria odnośnie sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne do przyznania dodatku energetycznego są określone w przepisach dotyczących dodatku mieszkaniowego:

 • 175% najniższej emerytury dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 125% najniższej emerytury na każdego członka gospodarstwa domowego.

Oprócz kryterium dochodowego, obowiązuje limit powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, który nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać: 

 • 35 m2 dla 1 osoby;
 • 40 m2 dla 2 osób;
 • 45 m2 dla 3 osób;
 • 55 m2 dla 4 osób;
 • 65 m2 dla 5 osób; 
 • 70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W jakiej wysokości przysługuje dodatek?

Wynosi on:
 • 11,22 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 15,58 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 18,70 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy, Miasta, Dzielnicy.
Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)

Ile czasu trzeba czekać na decyzję w sprawie dodatku?

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Są to: kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Czy są ukryte opłaty? 

Nie. Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny zwolniona jest z ponoszenia opłat skarbowych za wydanie decyzji administracyjnej ws. przyznania dodatku energetycznego.

W jakim terminie wpłacany jest dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia, w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;  
 • we wskazanej przez gminę kasie (najczęściej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).
Na podst. www.gov.pl/energia

Polub nas na Facebooku:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.5.2015

  Dodatek energetyczny - jak otrzymać świadczenie w 2015 roku?

  Dodatek energetyczny przysługuje osobom pobierającym już dodatek mieszkaniowy. Świadczenie ma na celu częściową rekompensatę wydatków na energię elektryczną.

 • 29.4.2005

  Od 1 października 2004 r. dodatek zamiast świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego to nie tylko zmiana w prawie, ale także zmiana wpływająca na życie wielu osób, szczególnie wychowujących dzieci. Z ustawą o świadczeniach rodzinnych już się (...)

 • 17.10.2017

  Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku (...)

 • 16.9.2004

  Dodatki do emerytur i rent

  Oprócz podstawowych świadczeń jakimi są emerytury i renty, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są także dodatki do ich. Niniejsza porada poświęcona jest właśnie tym dodatkowym świadczeniom.

 • 27.6.2018

  Większe wsparcie dla kombatantów?

  Rządowy projekt zakłada zmiany w uprawnieniach kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.