e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

27.12.2004

Stan faktyczny

Okoliczności, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia rzekomej ofiary (przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego – znęcanie się) statusu oskarżyciela posiłkowego, na podst. art. 56 § 2 k.p.k. lub na podstawie jakiegoś innego przepisu. Czy podstawą do wyłączenia może być fakt, że w stosunku do osoby, która uzyskała status oskarżyciela posiłkowego toczy się postępowanie przygotowawcze o przestępstwo z art. 233 k.k. (składanie fałszywych zeznań) i o nielegalny, podstępny podsłuch na moją szkodę z wykorzystanie środków technicznych?

Opinia prawna

Zgodnie z art. 53 kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Pokrzywdzonym jest z kolei osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W tym konkretnym przypadku chodzi o przestępstwo znęcania się, a pokrzywdzonym jest osoba, nad którą się znęcano. Fakt ten ustalony w toku postępowania przygotowawczego nie jest równoznaczny z uznaniem, iż osoba przeciwko której skierowany został akt oskarżenia do sądu jest winna popełnienia zarzucanego jej czynu. Wina lub jej brak zostanie ustalona dopiero w toku postępowania przed sądem. Tak więc na potrzeby postępowania przyjmuje się pewne złożenia, które bądź znajdują później potwierdzenie w wyroku (to jeśli wyrok jest skazujący) bądź nie (jeśli wyrok jest uniewinniający).

W świetle powyższego osoba, o której wspomniano w stanie faktycznym jest pokrzywdzoną, a skoro tak, może działać w postępowaniu karnym jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Nie ma więc możliwości pozbawienia tej osoby statusu oskarżyciela posiłkowego. Wspomniany przepis art. 56 § 2 kodeksu postępowania karnego stanowi, że sąd orzeka także, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie jest osobą uprawnioną (…). Tymczasem z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że oskarżycielem jest osoba uprawniona, to jest pokrzywdzony.

Tym bardziej podstawą do pozbawienia statusu oskarżyciela posiłkowego - pokrzywdzonego nie może być okoliczność, iż przeciw tej osobie toczy się postępowania przygotowawcze w innej sprawie (przestępstwo z art. 233 kodeksu karnego). Są to bowiem dwie niezależne od siebie sprawy. Status w jednej sprawie nie przesądza o statusie w innej sprawie. W związku z czym pokrzywdzony w jednej sprawie może być podejrzanym w innej sprawie i pozostanie to bez wpływu na jego uprawnienia jako pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

Gienek

18.10.2017 16:30:29

Re: Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

czy moge byc oskarżycielem posiłkowym w sprawie zabójstwa szwagra i wystepowac w Sadzie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ