Archiwum

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

Problem:

Jaki warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby móc podjąć zatrudnienie w Polsce? Czy takie same zasady dotyczą obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw nie będących jej członkami?

Opinia prawna:

Zasadą jest, że cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi uzyskać zezwolenie wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wymóg ten stawia art. 87 zdanie pierwsze ustawy z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia (przyszłego zatrudnienia) i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli cudzoziemiec ma już wizę lub zezwolenie na zamieszkanie to uzyskanie promesy nie jest konieczne i można od razu wystąpić o zezwolenie na pracę. Wojewoda wydaje wtedy decyzję w sprawie zezwolenia na pracę także na podstawie dokumentu podróży lub zezwoleń, o których mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższa procedura jest zasadą ustawa przewiduje od niej szereg wyjątków, żadnej zgody nie potrzebują np:
1) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadający zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) członkowie rodziny obywatela polskiego;
6) cudzoziemcy z możliwością zastosowania wobec nich zasady wzajemności z użyciem środków równoważnych lub ograniczeń, o których mowa w Załączniku XII, pkt 2, ust. 11 Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej:
a) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) obywatele państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób;
c) członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt a i b, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą,
d) członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt a i b, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów:

  • o prawie pobytu obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • o prawie pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • dotyczących prawa pobytu studentów, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:
1) wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej;

Nie jest jednak potrzebne zezwolenie, gdy pracodawca powierza cudzoziemcowi wykonywanie pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, pracodawca zatrudnia cudzoziemca lub zawiera z nim umowę o wykonywanie innej pracy zarobkowej na czas udzielonego zezwolenia na pracę.

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają możliwość zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia innej działalności od uzyskania zgody właściwego organu, pracodawca przed wystąpieniem do wojewody jest obowiązany uzyskać taką zgodę.

Praktyka urzędników jest jednak odmienna, wymagają oni od każdego cudzoziemca uzyskania zezwolenia w zwykłym trybie. Druki podań o wydanie promesy, zezwolenia na podjęcie pracy na terytorium RP są do pobrania w Urzędzie Wojewódzkim.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY