Adres zamieszkania pozwanego a zameldowanie

Pytanie:

Powód w sprawie karnej cywilnej podał do wiadomości Sądu znane sobie dwa adresy zamieszkania pozwanego (jeden za granicą, drugi w Polsce w Poznaniu) na kilku posiedzeniach Sądu powód potwierdzał te adresy, jednocześnie wskazując adres zamieszkania w Poznaniu, jako miejsce doręczenia korespondencji, której często nie odbierał i w ten sposób unikał udziału w sprawie. Sąd ustalił, że adres zameldowania pozwanego jest nie w Poznaniu a w Kielcach. W poznaniu jest mieszkanie należące do pozwanego. Czy pozwany okłamał Sąd mówiąc, że jego adres zamieszkania jest w Poznaniu? Czy jest obowiązkiem pozwanego podać adres zameldowania? Czy pozwany popełnił przestępstwo nie udzielając tej informacji Sądowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pokrzywdzony może w procesie karnym przybrać pozycję powoda cywilnego, jeśli w tym postępowaniu składa pozew. W zakresie wymagań pozwu i pism procesowych znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego a nie kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z kpc pismo powoda jakim jest pozew, jeśli jest to pierwsze pismo powinno zawierać między innymi adres zamieszkania pozwanego. Adres zamieszkania należy odnieść do miejsca zamieszkania a nie do miejsca zameldowania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, gdzie dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu bez względu na to, gdzie jest zameldowana. Zameldowanie ma w procesie drugorzędne znaczenie i wynika z obowiązku administracyjnoprawnego. Pozwany zatem nie okłamał sądu, jeśli jego miejsce zamieszkania jest w Poznaniu, mimo że zameldowany jest gdzie indziej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

inzynier elektron

1.11.2009 21:41:36

Re: Adres zamieszkania pozwanego a zameldowanie

Przepis ten [art. 126 § 2 k.p.c.] wcale nie nakłada na powoda obowiązku wskazywania w pierwszym piśmie procesowym adresu pozywanej osoby fizycznej [...]. Traktujący o wymogach formalnych pism procesowych art. 126 k.p.c. nakazuje wskazywać nie adres, lecz miejsce zamieszkania. Wystarczy zatem wskazać miejscowość. Na tej i tylko na tej podstawie ustalana jest, w świetle art. 27 k.p.c., właściwość miejscowa sądu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 8.1.2018

  E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

  Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek. Każdy, kto mieszka (...)

 • 11.8.2018

  Jak zameldować się w nowym miejscu przez Internet?

  Gdy ktoś postanowi zmienić miejsce zamieszkania, powinien pamiętać, że nie musi iść do urzędu, aby się wymeldować. Przez Internet może też zameldować się w nowym miejscu.

 • 18.11.2018

  Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

  Co zrobić w razie otrzymania pisma od komornika o wszczęciu w stosunku do adresata postępowania egzekucyjnego, gdy z pisma wynika, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest (...)

 • 24.3.2019

  E-meldunek

  W razie zmiany miejsca zamieszkania bądź powrotu z zagranicy i braku meldunku w Polsce, nie trzeba już iść do urzędu. Można zameldować się przez Internet.