Egzekucja skierowana do małoletniego

Pytanie:

"Organ Podatkowy decyzją przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe na spadkobierców, następnie skierował tytuły wykonawczego do realizacji. Wśród spadkobierców są osoby małoletnie nie posiadające zdolności do czynności prawnych jak też posiadające ograniczone zdolności do czynności prawnych. W jaki sposób należy wszcząć egzekucję do majątku 2 letniego dziecka, skoro nie posiada ono zdolności do czynności prawnych? Czy zgodne z prawem będzie doręczenie odpisu tytułu wykonawczego prawnemu opiekunowi dziecka np. matce, która to na mocy prawa posiada prawo sprawowania zwykłego zarządu nad majątkiem dziecka? Czy reprezentowanie dziecka w postępowaniu egzekucyjny, przez jego ustawowego opiekuna mieści się w ramach zwykłego zarządu, gdzie może zajść konieczność sprzedaży nieruchomości? Czy do tytułu wykonawczego winna być załączona przez Wierzyciela informacja o tym, kto jest ustawowym opiekunem - przedstawicielem dziecka?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja skierowana do małoletniego

Zgodnie z art 100 ordynacji podatkowej, organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców.

Tytuł wykonawczy powinien być wystawiony przeciwko dłużnikowi, a więc przeciwko małoletniemu, co do którego została wydana decyzja o jego odpowiedzialności jako spadkobiercy.

Osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych działa przez swojego przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z k.p.a., którego przepisy stosuje się do postępowania egzekucyjnego w administracji, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Co do zasady, pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Należy jednak pamiętać o prawidłowym doręczeniu pisma, co wiąże się z ustaleniem miejsca zamieszkania przedstawiciela ustawowego.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące sprzedaży nieruchomości to sprzedaż nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego nie będzie dokonywana przez któregoś z rodziców, lecz przez organ egzekucyjny, w związku z tym nie istnieje potrzeba rozważania uzyskiwania zgody sądu opiekuńczego na dokonanie tych czynności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • jamci 2015-11-08 14:31:27

    I SA/Ol 532/08 - tytuł wykonawczy powinien być wystawiony na przedstawiciela ustawowego z zaznaczeniem jego funkcji. Jemu tez powinien byc doręczony, ewentualne środki dyscyplinujące również do adresata tytułu, nie do małoletniego.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika