Import spoza Unii Europejskiej

Pytanie:

"Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę musiał zapłacić VAT należny z tytułu importu? "

Odpowiedź prawnika: Import spoza Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ilekroć w przepisach jest mowa o imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Przy tym przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przez terytorium państwa trzeciego - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty.

Zatem, w przypadku przywozu towarów na terytorium Polski, nawet jeśli celem podatnika jest ich dalsza odsprzedaż na teren Unii Europejskiej, podatnik będzie musiał rozpoznać import towarów dla celów VAT.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika