e-prawnik.pl Porady prawne

Obecność na sali rozpraw w sprawie o alimenty

Pytanie:

Za parę dni odbędzie się sprawa o podwyższenie alimentów. Kto może przebywać na sali rozpraw, z rodziny, znajomych czy są potrzebne jakieś specjalne pozwolenia, jakie przepisy prawa to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obecność na sali rozpraw w sprawie o alimenty

19.11.2007

Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego, rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

Jawność rozpoznawania spraw przejawia się w tym, że strony i uczestnicy postępowania, wezwane osoby i publiczność mają prawo brać udział w posiedzeniach sądu, na których sprawa jest rozpatrywana. Jawność wobec uczestników postępowania i szerokiej publiczności jest założeniem w postępowaniu cywilnym.

Sąd może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

Jak wynika z powyższego w przedstawionym stanie faktycznym, postępowanie w sprawie o podwyższenie alimentów jest rozpoznawana jawnie, a więc oprócz stron wstęp na salę rozpraw będzie miała każda osoba pełnoletnia. Jeżeli jednak na wniosek stron sąd postanowi, że postępowania to odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, każda ze stron może wyznaczyć dwie osoby zaufania, które będą mogły być obecne na takim posiedzeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Obecność na sali rozpraw w sprawie o alimenty

Anna Dobska

17.2.2012 11:29:35

Obecność na sali rozpraw w sprawie o alimenty

Witam Czy teście mogą być obecni na sprawie o alimenty.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ