e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Służebność osobista mieszkania

  W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

  Służebność osobista mieszkania
 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

  Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku
 • Sprawa o alimenty a kurator

  Ojciec unika płacenia alimentów. Matka dzieci wysłała pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Ojciec nie odebrał wezwania bo nie mieszka w miejscu zameldowania (policja twierdzi, że (...)

  Sprawa o alimenty a kurator
 • Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

  Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie (...)

  Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka
 • Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

  Jakie należy podjąć działania w celu uzyskania odpisu sądowego wyroku (rozwodowego) na piśmie? Czy sąd orzekający ma obowiązek dostarczyć go stronom postępowania?

  Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?
 • Wyrok deklaratoryjny

  Co znaczy, że orzeczenie sądu jest deklaratoryjne?

  Wyrok deklaratoryjny
 • Sygnatury akt

  Sądy nadają różne oznaczenia sprawom sądowym. Na czym polega takie oznaczanie? Kiedy nadaje się oznaczenie np. Ins, a kiedy IC itd.?

  Sygnatury akt
 • Procedura uprawomocnienia się wyroku

  Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku?

  Procedura uprawomocnienia się wyroku
 • Czy mogę odmówić składania zeznań?

  Witam serdecznie, bardzo bym prosił o Państwa poradę. Żona mojego brata powołała mnie na świadka w sprawie rozwodowej. Nie chcę występować jako świadek. Czy mogę odmówić złożenia zeznań? (...)

  Czy mogę odmówić składania zeznań?
 • Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem

  Sąd Rejonowy wydał postanowienie w pewnej cywilnej sprawie. Strony wniosły o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Strona przeciwna otrzymała takie postanowienie wraz z uzasadnieniem i odwołała (...)

  Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem
 • Prawda materialna w postępowania cywilnym

  Czy w obecnym stanie prawnym sąd cywilny musi z urzędu dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy?

  Prawda materialna w postępowania cywilnym
 • Orzeczenia sądu II instancji

  Kiedy sąd II instancji w postępowania cywilnym ichyli wyrok?

  Orzeczenia sądu II instancji
 • Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej

  Jaki sąd jest właściwy w sprawach o ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej?

  Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej
 • Możliwość wydania nakazu zapłaty

  Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

  Możliwość wydania nakazu zapłaty
 • Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego

  Czy ugoda zawarta przed sądem może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

  Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego
 • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym

  Czy odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym trzeba składać na urzędowym formularzu?

  Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym
 • Skutki karne kłamstwa w procesie cywilnym

  Pozwany, który jest jednocześnie podejrzanym w śledztwie (m.in. przywłaszczenie, oszustwo, podrobienie podpisu) przedmiotowo powiązanym z roszczeniem cywilnym, wnosi zarzuty od nakazu zapłaty.Czy (...)

  Skutki karne kłamstwa w procesie cywilnym
 • Sprawa gospodarcza

  Przedsiębiorca wystawił weksel na zlecenie innego przedsiębiorcy. Avalistą był małżonek wystawcy nieprowadzący działalności gospodarczej.Czy sprawa o solidarną zapłatę przeciwko obu dłużnikom (...)

  Sprawa gospodarcza
 • Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

  Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

  Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową
 • Skarga do ETPC

  Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Chcę wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (...)

  Skarga do ETPC
 • Nadanie statusu pokrzywdzonego

  Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę (przywłaszczenie mienia, podrobienie podpisu). Na razie jeszcze nie zostało wydane żadne postanowienie w sprawie. W jaki sposób (...)

  Nadanie statusu pokrzywdzonego
 • Skarga do ETPCz w Strasburgu

  Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Czy w powyższym przypadku mogę wnieść skargę do Europejskiego (...)

  Skarga do ETPCz w Strasburgu
 • postępowanie nakazowe z obligacji

  Przedsiębiorstwa prywatne emitują obligacje na podstawie ustawy o obligacjach. Czy obligacje mogą być podstawą wydania nakazu w postępowaniu nakazowym?

  postępowanie nakazowe z obligacji
 • Termin do zaspokojenia roszczenia

  Dłużnik nie odebrał nakazu wydanego z weksla w postępowaniu nakazowym (dwukrotne awizowanie). Czy termin do zaspokojenia roszczenia, o którym mowa w art. 492 par. 3. kpc biegnie od dnia upływu terminu (...)

  Termin do zaspokojenia roszczenia
 • Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla

  Złożyłem do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie nakazu z weksla wydanego w postępowaniu nakazowym po upływie dwóch tygodni od dnia, w którym pozwany otrzymał nakaz. Dłużnik (...)

  Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla
 • Współuczestnictwo konieczne

  Na nieruchomości przed moją hipoteką przymusową na moją rzecz wpisana jest hipoteka przymusowa na rzecz innego wierzyciela, która wygasła. Wytoczyłem więc powództwo o uzgodnienie treści żądając (...)

  Współuczestnictwo konieczne
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

  Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

  Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel
 • Kolejność rozpoznawania spraw przez sądy

  Złożyłem w sądzie dwa pozwy z weksla i nie mam żadnej decyzji od ponad miesiąca, co jest ewidentnie ponadnormatywne dla tego sądu. Sprawy trafiły do dwóch różnych sędziów, obaj nie byli na (...)

  Kolejność rozpoznawania spraw przez sądy
 • Termin na wznowienie postępowania gospodarczego

  Posiadam prawomocny nakaz zapłaty z weksla w postępowaniu gospodarczym. Nakaz zapłaty uprawomocnił się w sierpniu 2010 roku. Dłużnik w październiku br. wniósł skargę o wznowienie postępowania (...)

  Termin na wznowienie postępowania gospodarczego
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu

  Pozwany na podstawie art. 492 § 3 k.p.c. może złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu. Czy doktryna/orzecznictwo określają jaki jest termin na złożenie takiego wniosku? Czy jest on powiązany (...)

  Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu
 • Dokumenty złożone w KRS

  Przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są m.in. do składania rocznych sprawozdań finansowych. Jaki jest najprostszy i najtańszy sposób dotarcia do kopii lub skanu (...)

  Dokumenty złożone w KRS
 • Przewlekłość postępowania sądowego

  Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania. Od komornika można uzyskać max. 20 000 zł. A jaka jest maksymalna kwota odszkodowania w przypadku (...)

  Przewlekłość postępowania sądowego
 • Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

  Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania na 50 000 zł. Przy wniesieniu powyższej skargi trzeba wpłacić na rzecz sądu 100 zł. Czy dodatkowo (...)

  Skarga na przewlekłość postępowania sądowego
 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowe przepisy regulują dostęp (...)

  Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online
 • Przewlekłość postępowania sądowego

  Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Czy w skardze muszę określić od razu wielkość odszkodowania, czy mogę to zrobić w odrębnym procesie, gdy sąd uzna, że nastąpiła (...)

  Przewlekłość postępowania sądowego
 • Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego

  Przepisy kpc umożliwiają wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Mowa tam o \"przepisach odrębnych\". Czy chodzi o inne polskie przepisy czy jest to bezpośrednie odwołanie do rozporządzenia (...)

  Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Powołanie na świadka pracownika powoda

  Otrzymałem pozew i w ramach sprzeciwu chciałbym zgłosić na świadka pracownika powoda, którego adresu nie znam. Znam jedynie jego imię i nazwisko. Jak zgłosić świadka, aby spełnić warunki art. (...)

  Powołanie na świadka pracownika powoda
 • Dział spadku

  Mama otrzymała odpis \"wniosku o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności\". Wcześniej nabyła po zmarłym (obrazowo mówiąc i odnosząc to do istniejącego majątku) cześć działki. Wnioskodawczyni (...)

  Dział spadku
 • Forma sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty

  W wydanym obecnie elektronicznym sądowym nakazie zapłaty jest zapis, że kiedy pozwany, złoży skuteczny i prawidłowy sprzeciw od tego wydanego nakazu zapłaty na podstawie faktycznie obecnie nieprawdziwych, (...)

  Forma sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty
 • Zapytanie sądu rejonowego do biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami A otrzymało urzędowe pismo z wydziału cywilnego sądu rejonowego w miejscowości X informujące, iż w związku z toczącą się sprawą rozwodową sąd (...)

  Zapytanie sądu rejonowego do biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1

2

3

4

5

...

32