Termin uprawomocnienia się postanowienia sądu

Pytanie:

"Chodzi o postanowienie sądu na posiedzeniu niejawnym w sprawie gospodarczej, na które wyznaczony jest 7-dniowy termin złożenia skargi. Stanie się prawomocne, jeśli nikt nie wniesie w przepisowym terminie skargi. Kiedy dokładnie takie orzeczenie staje się prawomocne? Pod dniem wydania postanowienia, czy po 7 dniach od jego wydania, a może z dniem jego odbioru (przesyłka listowa za potwierdzeniem odbioru) przez stronę, której dotyczy, czy też po 7 dniach licząc od daty jego odbioru? A w przypadku gdyby posiedzenie było jawne, jak to zmienia datę uprawomocnienia się orzeczenia? "

Odpowiedź prawnika: Termin uprawomocnienia się postanowienia sądu

Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom; gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem; doręczając postanowienie, należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia (art. 357 § 2 kodeksu postępowania cywilnego). Termin do zaskarżenia (7 dni) liczy się od daty doręczenia (będzie ona widniała na zwrotce), zatem postanowienie uprawomocni się (oczywiście przy założeniu, że nie zostanie wniesione zażalenie) ósmego dnia po dacie doręczenia.

Postanowienie ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (357 § 1 k.p.c.). Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.). Jeśli zatem w tych terminach nie zostanie wniesione zażalenie, postanowienie uprawomocni się ósmego dnia od doręczenia/ogłoszenia postanowienia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Jan Lisowski 2021-01-06 12:55:51

    30 Grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy ogłosił postanowienie na posiedzeniu niejawnym w przedmiocie odrzucenia mojej apelacji że oddala zażalenie , ja już nie odwoływałem się od tego postanowienia gdyż była to już oddalenie w drugiej instancji , po jakim terminie te postanowienie sie uprawomocniło.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika