Prawomocność postanowienia

Pytanie:

"Po jakim czasie postanowienie sądu staje się prawomocne? "

Odpowiedź prawnika: Prawomocność postanowienia

Postanowienie staje się prawomocne gdy nie przysługuje od nie środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Może to mieć miejsce gdy: na mocy przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie przysługuje w ogóle żaden środek zaskarżenia - wtedy postanowienie staje się prawomocne od razu, z chwilą jego wydania; uchybiono terminowi do wniesienia środka zaskarżenia (np. w przypadku postanowień kończących postępowanie, środkiem zaskarżenia jest zażalenie, które można wnieść w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia); gdy wniesiono środek zaskarżenia, lecz nie został on uwzględniony (i braku uwzględnienia nie można już zaskarżyć). Mimo niedopuszczalności odrębnego zaskarżenia nie stają się prawomocne postanowienia podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji (na skutek wniesienia apelacji), gdy sąd ten rozpoznaje sprawę, w której je wydano (należą tu postanowienia wydane w toku postępowania, np. postanowienie o wezwaniu do udziału w sprawie). Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - sąd drugiej instancji. Stwierdzenia prawomocności dokonuje sąd jednoosobowo.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • KORSON 2016-12-17 10:40:25

    W dniu 12.12.2016 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. po jakim okresie czasu w/w postanowienie staje się prawomocne.

  • joanna 2013-02-22 11:25:32

    Decyzje o warunkach zabudowy wydaje się na podstawie ostatecznych postanowień w sprawie uzgodnień jakichkoliwek. Dlatego oczekiwanie na ostatecznośc postanowienia konserwatora w żaden sposób nie jest oznaką przewlekłości postepowania. Urzędniczka proszę Pana nie przejawia niekompetencji ale powinna to Panu wyjaśnić w ramach chociażby zasady pogłebiania zaufania obywateli do organów Państwa. Jeszcze jedna uwaga jeśli organ uzgadniający jakim jest Konserwator Zabydtków nie zajmie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie to uzgodnieie uznaje sie za dokonane. Jest to ostatnio znowelizowany art. 53 ust 5 zd. drugie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  • G. Wnorowski 2012-09-13 13:49:19

    Witam, A jak z prawomocnością postanowień organy administracyjnego. Czy słusznym jest oczekiwanie organu administracji architektonicznej oczekiwanie na prawomocność postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgdadniającego projekt decyzji o warunkach zabudowy (dla obiektu projektowanego w strefie ochr. konserwatorskiej). Wydział architektury, który przygotował projekt decyzji oczekuje na pisemne(!) potwierdzenie prawomocności postanowienia i do tego czasu wstrzymuje posępowanie w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy. Postanowienie WKZ zawiera informację o możliwości zażalkenia, ale strona wnioskująca - inwestor nie ma powodu do zażalenia bo decyzja WKZ jest zgodna z wnioskiem. Wg mnie urzędniczka z wydziału architektury przejawia niekompetencję i biurokratyczne podejście przez czo postępowanie staje się rażąco przewlekłe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika