Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Pytanie:

"Otrzymałem pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, napisany przez pełnomocnika mojej żony - adwokata. W pozwie tym znajdują sie treści nieprawdziwe, będące w moim odczuciu pomówieniami i fałszywymi oskarżeniami, których celem jest chyba jedynie wpłynięcie na decyzje sądu. Wiem, że jest to dość popularny w naszym kraju "manewr". Podobne treści znajdowały się już wielokrotnie w pozwach i pismach procesowych kierowanych przez moją żonę do różnych instancji. W Prokuraturze Rejonowej, w której usiłowałem zasięgnąć informacji o sposobie postępowania w takich sprawach nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Jaka jest odpowiedzialność adwokata - pełnomocnika strony za nieprawdziwe i oszczercze treści w pozwie/pismie procesowym?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Zgodnie z art. 80 ustawy oprawo o adwokaturze, adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Z kolei w art. 8 w/w ustawy wyraźnie wskazano, że adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. Jednakże w ramach tej wolności, adwokat powinien zachować umiar i oględność. Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.

Zgodnie z § 10 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, adwokat nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez klienta sugestie. Adwokat również nie może świadomie podawać sądowi nieprawdziwych informacji.

Adwokat odpowiada za formę i treść pism przez niego zredagowanych (§ 14). Jednakże na podstawie § 15 w/w zbioru, adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów podanych mu przez klienta, powinien jednak zachować umiar w formułowaniu okoliczności drastycznych lub mało prawdopodobnych. W razie konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń adwokat powinien nadać swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybiać powadze sądu, władz i godności zawodu adwokackiego. W korespondencji zawodowej należy przestrzegać właściwych form. Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraźliwych ani grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym.

Jak wynika z powyższego, adwokat w formułowaniu pism procesowych powinien zawrzeć wszelkie twierdzenia reprezentowanej strony, jednakże jest on zobowiązany zachować umiar w ich formułowaniu oraz weryfikować ich wiarygodność.

Jeżeli uważa Pan, że adwokat nie dochował w/w przepisów, które go bezwzględnie obowiązują, czego konsekwencją była zniewaga bądź zniesławienie Pana, wówczas ma Pan prawo złożyć skargę na tego adwokata do Okręgowej Rady Adwokackiej, do której przynależy dany adwokat. Złożenie takiej skargi rozpocznie procedurę postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokata.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2006 r. wskazał, że dla oceny, czy adwokat przy wykonywaniu zawodu w konkretnej sprawie przekroczył granice wolności słowa, znaczenie ma to, czy jego wypowiedź wynikała z rzeczowej potrzeby uzasadnionej interesem strony.

Ma Pan również możliwość ustosunkować się do nieprawdziwych (Pańskim zdaniem) zarzutów, w odpowiedzi na pozew oraz w trakcie postępowania w sprawie o podział majątku. Ma Pan więc wszelkie prawo do obrony i nikt nie może Panu uniemożliwić obrony przed nieprawdziwymi zarzutami.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • taka ta 2018-04-20 11:05:09

    Szkoda, ze art nie podaje czy w sytuacji tj. kiedy w piśmie procesowym adwokat pomawia stronę w postępowaniu nieprocesowym o takie właściwości i zachowanie, które może je poniżyć i prowadzić do utraty zaufania jako funkcjonariusza, można pozwać stronę postępowania? Jako, że strona podała nieprawdziwe informacje adwokatowi i ten je powołuje nie wiedząc, ze są nieprawdziwe wydaje się, ze właściwym adresatem roszczeń o pomówienie powinien być mocodawca,a nie adwokat.Czy ktoś wie jak to jest?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika