Dokumenty złożone w KRS

Pytanie:

"Przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są m.in. do składania rocznych sprawozdań finansowych. Jaki jest najprostszy i najtańszy sposób dotarcia do kopii lub skanu dokumentów składanych przez przedsiębiorców do KRS, takich jak: - roczne sprawozdanie finansowe, - opinia biegłego rewidenta, - uchwała lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, - sprawozdanie z działalności podmiotu. "

Odpowiedź prawnika: Dokumenty złożone w KRS

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestr ten jest jawny. Dotyczy to również rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Zasada jawności rejestru przedsiębiorców dotyczy danych ujawnionych w systemie informatycznym oraz dokumentów złożonych do akt rejestrowych. W konsekwencji każdy bez wykazywania istnienia interesu prawnego jest uprawniony do uzyskania odpisu, wypisu lub zaświadczenia o dowolnym podmiocie wpisanym do rejestru, ma możliwość przeglądania akt rejestrowych danego podmiotu etc.

Z powyższych względów najtańszym i najprostszym sposobem dla uzyskania kopii tych dokumentów jest udanie się do właściwego sądu rejestrowego i przeglądnięcie tych akt na miejscu. W praktyce w większości sądów w pełni dopuszczalne jest również fotografowania dokumentów zgromadzonych w tych aktach. W przypadku gdyby nie chcieli Państwo udawać się do siedziby sądu, to mogą Państwo włożyć wniosek o wydanie z akt rejestrowych odpisów lub kopii dokumentów do nich złożonych. Zaznaczamy jednakże, iż za wydanie kopii lub odpisów pobiera się opłatę kancelaryjne, którą regulują przepisy ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym:

Art. 77. 1. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt: 

1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, 

2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, 

3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, 

4) zaświadczenia 

- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. 

2. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się od wniosku o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

Art. 78. Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika