Służebność osobista mieszkania

Pytanie:

"W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym zapisano, że uprawniona nie żąda wpisu tego prawa do księgi wieczystej. Teraz jednak chciałabym, aby to prawo znalazło się w księdze wieczystej. Czy możliwe jest dokonanie takiego wpisu, kto tego może dokonać i jak to praktycznie załatwić?"

Odpowiedź prawnika: Służebność osobista mieszkania

Wpisanie prawa do księgi wieczystej jest możliwe oraz praktycznie przydatne. Dlatego, iż ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ujawnione w księdze wieczystej, ma pierwszeństwo przed takim prawem nieujawnionym w księdze (art. 11 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Celem wpisania prawa do księgi wieczystej należy złożyć wniosek na urzędowym formularzu (oznaczenie: KW-WPIS). W pierwszej części formularza wpisujemy sąd prowadzący księgę wieczystą oraz numer tejże księgi. W części treść żądania wybieramy "Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki" (druga strona wniosku). W polach poniżej wpisujemy treść żądania, czyli wpis ograniczonego prawa rzeczowego oraz jego wartość podaną w akcie notarialnym. W ostatniej części wpisujemy dane wnioskodawcy oraz uczestników postępowania (właściciela nieruchomości, bądź osoby na rzecz, której wpis ma nastąpić - w zależności od tego, kto jest wnioskodawcą).

Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej - w tym przypadku odpis aktu notarialnego o ustanowieniu służebności mieszkania. Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ(art. 626(2) k.p.c.). Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł (art. 42 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, sąd zawiadamia o tym uczestników postępowania. Nie zawiadamia się uczestnika, który na piśmie zrzekł się zawiadomienia. Zawiadomienie zawiera istotną treść wpisu (art. 626(10) k.p.c.).

Na koniec należy wspomnieć o obowiązkach osób wpisanych w księdze wieczystej. Osoba, na rzecz której wpisane jest prawo lub roszczenie w księdze wieczystej, jej przedstawiciel albo pełnomocnik do doręczeń mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej zmianie adresu względnie wskazania adresu do doręczeń. Osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 626(12) k.p.c.).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika