Sprawa o alimenty a kurator

Pytanie:

"Ojciec unika płacenia alimentów. Matka dzieci wysłała pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Ojciec nie odebrał wezwania bo nie mieszka w miejscu zameldowania (policja twierdzi, że jest w Niemczech, a komornik że mieszka pod adresem, który nie istnieje). Czy można już na pierwszej rozprawie wnioskować o ustanowienie kuratora?"

Odpowiedź prawnika: Sprawa o alimenty a kurator

Zgodnie z art. 144 § 1 kodeksu postępowania cywilnego przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego. Według poglądów doktryny miejsce pobytu jest wówczas nieznane, gdy przy podjęciu właściwych w danym wypadku starań nie można go ustalić. Ustanowienie kuratora następuje na wniosek, który może być zgłoszony przez osobę zainteresowaną. Każdy uczestnik postępowania, który chce spowodować doręczenie wnoszonego pisma procesowego może wnioskować o ustanowienie kuratora. Może to nastąpić już w pozwie, pod warunkiem, że wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Brak należytego uprawdopodobnienia nie spowoduje zwrotu pozwu, gdyż uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających powołanie kuratora nie należy do formalnych warunków pozwu. Wniosek o ustanowienia może być też zgłoszony na pierwszej rozprawie, pod warunkiem że będzie on uprawdopodobniony. Pani sprawa dotyczy roszczeń alimentacyjnych, więc przewodniczący przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia miejsca pobytu pozwanego. Uprawnienia kuratora polegają nie tylko na odbiorze pism kierowanych do strony, ale na reprezentowaniu jej interesów w całym postępowaniu. Ograniczone są one do ściśle określonego procesu i trwają do jego zakończenia lub zgłoszenia się strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika