Sprawa o alimenty a kurator

Pytanie:

Ojciec unika płacenia alimentów. Matka dzieci wysłała pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Ojciec nie odebrał wezwania bo nie mieszka w miejscu zameldowania (policja twierdzi, że jest w Niemczech, a komornik że mieszka pod adresem, który nie istnieje). Czy można już na pierwszej rozprawie wnioskować o ustanowienie kuratora?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 144 § 1 kodeksu postępowania cywilnego przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego. Według poglądów doktryny miejsce pobytu jest wówczas nieznane, gdy przy podjęciu właściwych w danym wypadku starań nie można go ustalić. Ustanowienie kuratora następuje na wniosek, który może być zgłoszony przez osobę zainteresowaną. Każdy uczestnik postępowania, który chce spowodować doręczenie wnoszonego pisma procesowego może wnioskować o ustanowienie kuratora. Może to nastąpić już w pozwie, pod warunkiem, że wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Brak należytego uprawdopodobnienia nie spowoduje zwrotu pozwu, gdyż uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających powołanie kuratora nie należy do formalnych warunków pozwu. Wniosek o ustanowienia może być też zgłoszony na pierwszej rozprawie, pod warunkiem że będzie on uprawdopodobniony. Pani sprawa dotyczy roszczeń alimentacyjnych, więc przewodniczący przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia miejsca pobytu pozwanego. Uprawnienia kuratora polegają nie tylko na odbiorze pism kierowanych do strony, ale na reprezentowaniu jej interesów w całym postępowaniu. Ograniczone są one do ściśle określonego procesu i trwają do jego zakończenia lub zgłoszenia się strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

  Prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnej osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym, nierzadko zaś wydarzenia życia codziennego mogą faktycznie pozbawić człowieka możliwości reprezentowania (...)

 • Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

  Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (...)

 • Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)

 • Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

  Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione (...)

NA SKÓTY