Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Pytanie:

"Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty stwierdza od razu prawomocność nakazu czy daje dłużnikowi czas na złożenie jakiegoś środka odwoławczego?"

Odpowiedź prawnika: Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że:

 

Art. 494. § 1. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie.

 

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku. Jako, że postanowienie o odrzuceniu zarzutów jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, dłużnikowi służy na nie zażalenie:

 

Art. 394. § 1. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:

1)  zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie,

2)   odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

3)   oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji;

4)   rygor natychmiastowej wykonalności;

41)  wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania;

42)  stwierdzenie prawomocności orzeczenia,

5)    skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia,

6)   zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

7)   odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;

8)   sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

9)   zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka;

10)  oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

101)  zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;

11)  odrzucenie zażalenia;

12)  odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

 

Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika