Prywatna stacja paliw

Pytanie:

Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik wraz z dystrybutorem jest w odległości ok. 2 m od drogi i 14 od granicy działki z mojej strony. Mój dom znajduje się 3-4 m do ogrodzenia. Trochę mnie to dziwi tyle paliwa tak blisko zabudowań i drogi. Do tego niedaleko znajduje się skład z węglem ok. 15 metrów. Z tego co wiem sąsiad nie starał się o żadne pozwolenie. Żadne władze nie kontroluje tej małej stacji ON. Czy sąsiad ma prawo w tych warunkach do takiego zbiornika z ON na takiej działce tak blisko drogi i zabudowań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zbiornik na paliwo daje się zakwalifikować jako budowla w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W związku z tym jego budowa, a także przebudowa bądź rozbudowa wymaga pozwolenia na budowę. Wzniesienie budowli bez pozwolenia na budowę stanowi podstawę do orzeczenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego (w przedstawionym stanie faktycznym starostę) nakazu rozbiórki zbiornika. Samowola budowlana stanowi także wykroczenie z art. 90 powołanej ustawy, zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zbiornik na olej napędowy musi spełniać szereg wymagań zawartych m.in. w:

  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U.2001.113.1211 ze zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2005.263.2200)

Usytuowanie zbiornika wraz z urządzeniami towarzyszącymi jest określone w pierwszym ze wskazanych rozporządzeń. Zgodnie z nim, olej napędowy zalicza się do III klasy produktów naftowych. Sam zbiornik z terminalem daje się zakwalifikować jako baza paliw płynnych (terminal - obiekt budowlany przeznaczony do magazynowania lub przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych) bądź stacja paliw płynnych (obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodnokanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze). Zbiornik może być naziemny lub podziemny. W przypadku zakwalifikowania wskazanej w stanie faktycznym instalacji jako bazy paliw płynnych można wskazać następujące wymogi odnośnie do jej usytuowania na nieruchomości:

  • Bazy paliw płynnych powinny być usytuowane w taki sposób, aby zbiorniki oddzielone były od budynków, granicy pasa kolejowego lub zewnętrznej krawędzi jezdni oraz granicy lasu pasem terenu ochronnego o szerokości nie mniejszej niż:

Lp.

Rodzaj zbiornika

Szerokość pasa terenu ochronnego w metrach od:

budynków

granicy pasa kolejowego lub zewnętrznej krawędzi jezdni 

granicy lasu

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i obiektów użyteczności publicznej 

innych

Zbiornik naziemny z dachem pływającym do magazynowania ropy naftowej 

150 

100 

80 

100 

Zbiornik naziemny z dachem stałym do magazynowania produktów naftowych I i II klasy 

80 

60 

50 

100 

Zbiornik naziemny z dachem pływającym do magazynowania produktów naftowych I i II klasy 

40 

30 

25 

100 

Zbiornik naziemny o osi głównej poziomej do magazynowania produktów naftowych I i II klasy 

25 

15 

10 

Zbiornik naziemny z dachem stałym do magazynowania produktów naftowych III klasy 

20 

15 

10 

Zbiornik naziemny o osi głównej poziomej do magazynowania produktów naftowych III klasy 

15 

10 

Zbiornik podziemny o osi głównej poziomej do magazynowania produktów naftowych I i II klasy 

20 

15 

10 

  • Obiekty technologiczne takie jak: pompownia, stanowisko nalewcze oraz stanowiska służące do przeładunku ropy naftowej lub produktów naftowych III klasy powinny być oddalone od siebie o co najmniej o 5 m.

  • Między zbiornikami naziemnymi a obiektami technologicznymi i oczyszczalnią ścieków należy zachować odległość wynoszącą co najmniej 10 m, a między zbiornikami podziemnymi - co najmniej 5 m.

  • Budynki, w których nie prowadzi się procesów technologicznych, powinny być oddalone od obiektów technologicznych i oczyszczalni ścieków - co najmniej o 15 m.

  • Odległość od płaszcza lub ściany osłonowej zbiornika oraz od ogrodzenia bazy paliw płynnych powinna wynosić co najmniej 5 m. dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy (ale - podziemnych o osi głównej poziomej - bez ograniczeń).

  • Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla stanowisk i urządzeń przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych klasy III należy ustalać indywidualnie, zgodnie z odrębnymi przepisami przeciwpożarowymi, oraz Polskimi Normami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gini

7.10.2010 9:43:45

Re: Prywatna stacja paliw

Odpowiedź zawiera fundamentalne błędy. Organem nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (organ administracji rządowej), a nie starosta (organ samorządowy) jak napisał autor odpowiedzi. Budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę jest przestępstwem. Ładne by mi to było wykroczenie za, które grozi 2 lata więzienia :P. A tak poza tym to ciekawe co zrobi nadzór budowlany gdy zbiornik z paliwem to cysterna na kółkach.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: