Sądowe nabycie spadku a ujawnienie testamentu

Pytanie:

Zmarł dziadek, córka dziadka nic nie zrobiła przez 6 miesięcy i w myśl przepisów przyjęła spadek wprost, okazało się, że dziadek miał kredyt, do drzwi córki dziadka zapukał bank, ale po ponad roku od śmierci znalazł się dziadka testament, o którym dziadek nikogo nie informował, testament był między książkami dziadka i w tymże testamencie powołał do spadku jedynego wnuka. Pytanie - czy należy z tym testamentem zgłosić się do notariusza lub sądu celem odrzucenia, przyjęcia wprost, przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza spadku i czy bank, który wszczął procedurę egzekucyjną wobec córki dziadka będzie musiał ją wstrzymać do czasu ustalenia spadkobiercy zgodnie z testamentem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisywanym przypadku zakładamy, że bank - wierzyciel uzyskał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie bowiem z art. 1025 § 1 kc sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.  Zatem bank, aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko córce, musiał przeprowadzić takie postępowanie.

W przypadku natomiast, gdy ze znalezionego testamentu wynika, że spadkobiercą jest inna osoba niż ta wskazana w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, zastosowanie będą mieć następujące przepisy.

Zgodnie z art. 646 § 1 kodeksu postępowania cywilnego osoba, u której znajduje się testament jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba, że złożyła go u notariusza (w takim wypadku notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego protokołu.

Z art. 679 § 1 wynika, że dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.  

Paragraf 3 precyzuje, że w razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Te same przepisy stosuje się do zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jak zatem należy postąpić w opisywanej sytuacji? Należałoby złożyć do sądu spadku testament równocześnie z wnioskiem o  zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Na podstawie tego wniosku sąd wyda postanowienie, w którym na nowo określi, kto został powołany do spadku.

Na zakończenie przypominamy, że przy dziedziczeniu na podstawie testamentu można również przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, czy też go odrzucić. Jeżeli spadkobiercą jest osoba małoletnia, przyjmie ona spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Jeżeli natomiast spadkobierca spadek odrzuci, wówczas powołana do spadku będzie ta osoba, która dziedziczyłaby z ustawy.

Jeżeli natomiast chodzi o odpowiedzialność względem banku w czasie prowadzonego postępowania (i po jego zakończeniu), to w przypadku, gdy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, oparte na art. 840 § 1 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

O tym, czym jest powództwo przeciwegzekucyjne, jakie wymogi musi spełnić pozew i gdzie należy go złożyć, można przeczytać w naszej informacji prawnej:

Jak się bronić przed egzekucją- czyli powództwa przeciwegzekucyjne

Najprawdopodobniej na czas trwania postępowania spadkowego egzekucja zostanie zawieszona, a po wydaniu postanowienia przesądzającego, kto nabył spadek po dziadku, egzekucja względem córki zostanie umorzona.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: