Skutek uwzględnienia skargi kasacyjnej

Pytanie:

"Przegrałem apelację w sprawie zapłaty, pragnę za pośrednictwem radcy prawnego wnieść skargę kasacyjną. Ponieważ jednak orzeczenie jest już prawomocne, zapłacę stronie przeciwnej zasądzoną kwotę, aby komornik nie zajął mi rachunku bankowego. Załóżmy, że SN uwzględni skargę kasacyjną i skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia i ja tym razem wygram. Zaznaczam, że byłem powodem w sprawie o zapłatę a nie pozwanym i mam teraz zwrócić pozwanemu koszty zastępstwa procesowego. Rozumiem, że w takiej pomyślnej dla mnie sytuacji pozwany będzie musiał zapłacić mi pieniądze, w zakresie których wystąpiłem na samym początku na drogę sądową i będzie musiał mi zwrócić to, co przelałem jemu (co zasądził mu ode mnie sąd II instancji)?"

Odpowiedź prawnika: Skutek uwzględnienia skargi kasacyjnej

Na wstępie należy zauważyć, że istotnie wyrok sądu II instancji posiada przymiot prawomocności, stąd strona tego postępowania uprawniona jest uzyskać nań klauzulę wykonalności i skierować w razie potrzeby na drogę postępowania egzekucyjnego. Strona wnosząca skargę kasacyjną może jednakowoż umieścić w jej treści żądanie wstrzymania wykonania wyroku sądu II instancji do momentu rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy. Podstawę prawną takiego żądania zawiera art. 388 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia - a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji - od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Niezależnie jednak od powyższego, gdyby - na skutek rozpoznania skargi kasacyjnej - Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu II instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania, a powód wygrałby sprawę w II instancji, sąd winien zasądzić na jego rzecz wszystkie koszy procesu, które pojawiły się do tej pory w sprawie, uwzględniając również koszty postępowania przed Sądem Najwyższym, o ile pozostawił on tę sprawę do rozstrzygnięcia składowi orzekającemu w II instancji. Podstawą takiego stanu jest przepis art. 415 kpc stanowiący: uchylając lub zmieniając wyrok, sąd na wniosek skarżącego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia w osobnym procesie, także od Skarbu Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika