Ulga remontowa a dom letniskowy

Pytanie:

W 2005 roku poniosłem wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont budynku letniskowego. Remont obejmował: - wymianę pokrycia dachu, - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i piwnic, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - modernizację instalacji wodociągowej /wymiana pompy hydroforowej i części instalacji/, - inne roboty remontowe. Budynek letniskowy został wzniesiony przeze mnie w 1981 roku na podstawie pozwolenia na budowę nr ?????????? i został dopuszczony do użytkowania przez Urząd Miasta i Gminy w Głuchołazach w dniu ????????? Umową notarialną z dnia 9.06.2003 r. został on darowany mojej córce z równoczesnym ustanowieniem dożywotniego prawa użytkowania na rzecz rodziców obdarowanej. Obowiązek wykonywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem domu ciąży na użytkowniku /art. 260.§ 1 Kodeksu cywilnego/. Proszę o informację czy w opisanym powyżej przypadku istnieje możliwość dokonania odliczeń wydatków na remont, a w szczególności: 1) czy dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) czy posiadany tytuł użytkowania jest wystarczający do dokonywania odpisów od podatku dochodowego na remont? 3) czy modernizacja instalacji zasilania domu w wodę ze studni podlega odliczeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

1) W przedstawionej kwestii zdania są częściowo podzielone, lecz rysuje się pewien nieco płynny, ale dominujący sposób interpretacji przepisów dot. ulgi remontowej. Przedstawimy zatem niektóre stanowiska.

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w piśmie nr IB-415/005/53/112/03 uznał, iż „żaden przepis ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000r z późn. zm.) nie pozwala na zastosowanie ulgi w związku z wydatkami poniesionymi na budowę budynku letniskowego jak również na jego remont i modernizację”.

Gdański US uznał natomiast w piśmie nr BI/005/0304/04, co następuje:

„Przesłanką warunkującą możliwość skorzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego jest - przeznaczenie tego budynku czy lokalu; mianowicie musi być to lokal mieszkalny. Wykładnia językowa art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w dawnym brzmieniu wskazuje, iż ulga przysługuje wyłącznie z tytułu remontu i modernizacji lokalu typowo mieszkalnego a remont innych lokali, jak np. letniskowych czy użytkowych do ulgi nie uprawnia.
Zważyć przy tym należy, iż zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i przywilejów podatkowych będących odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania należy interpretować ściśle, co wyłącza stosowanie interpretacji rozszerzającej.
Przy czym spełnienie funkcji wypoczynkowej nie wyklucza możliwości spełnienia przez dany budynek również funkcji mieszkalnej, m.in. poprzez wymagane prawem budowlanym standardy mieszkaniowe. Jednak nie jest to przesłanka wystarczająca do uznania danego budynku za budynek mieszkalny.

O jego charakterze mieszkalnym decyduje bowiem funkcja jakiej służy, tzn. musi stanowić stałe (a nie czasowe, np. dwumiesięczne) lokum, w którym koncentruje się życie rodziny, z założenia bowiem potrzeby mieszkaniowe podatnika zaspokajane są w miejscu jego stałego zamieszkania.

Inną przesłanką ograniczającą możliwość zmniejszenia podatku o wydatki poniesione na remont budynku czy lokalu mieszkalnego tylko do sytuacji, gdy wydatki te podatnik poniósł na własne potrzeby mieszkaniowe. Nie każdy bowiem remont lokalu, budynku mieszkalnego służy zaspokajaniu potrzeb podatnika wykonującego tę inwestycję. Przykładowo celem tych działań może być zamiar zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób bliskich. Oznacza to, że w wypadku remontu lub modernizacji lokalu czy budynku mieszkalnego, które nie zaspakają własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia od podatku poniesionych na ten cel wydatków.

Reasumując - w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym sprawy - podkreślić należy, że wydatki na remont i modernizację dotyczą wyłącznie lokali i budynków mieszkalnych, wcześniej zajmowanych na podstawie tytułu prawnego i służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Przy czym podkreślenia wymaga, iż ustawodawca nie uzależnił prawa do omawianej ulgi od innych, niż wyżej wymienionych, warunków. A to oznacza, iż poniesione przez podatników wydatki - w tym również związane z remontem domku letniskowego, zajmowanym przez Podatników na podstawie tytułu prawnego - mogą być odliczone w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej (w granicach limitu), pod warunkiem spełnienia przez nich wszystkich ustawowo przewidzianych wymogów uprawniających zastosowanie przedmiotowej ulgi.

„Wydatki na rozbudowę domu letniskowego, który ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatników podlegają odliczeniu od podatku w ramach dużej ulgi podatkowej” - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lipca 2000 r. (sygn. III RN 207/2000).

Zgodnie z wyrokiem NSA z 28 lutego 2002 r. (SA/Sz 1676/00), dom letniskowy (rekreacyjny) może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, jeżeli jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatnika.

W uchwale NSA z 22 kwietnia 2002 r. (FPK 17/01, ONSA z 2002 r. nr 4, poz. 143) zaznaczono, że o zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynków mieszkalnych decyduje to, czy służy on faktycznie zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych, np. właściciela.

Z orzecznictwa wynika, iż w zasadzie o tym, czy dom można uznać za letniskowy czy za budynek mieszkalny, decyduje jego przeznaczenie. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas należy taki dom uznać za letniskowy. Jeżeli natomiast dom letniskowy jest wykorzystywany jako miejsce zamieszkania przez podatnika stale, to organy podatkowe prawdopodobnie uznają go za budynek mieszkalny. Poza innymi warunkami, od tej kwalifikacji zależy możliwość skorzystania z ulgi remontowej, która kończy się w tym roku.

W razie wątpliwości co do kwalifikacji budynku warto szybko zwrócić się z wnioskiem (z dokładnym opisem stanu faktycznego i swoim stanowiskiem w sprawie) do właściwego US o pisemną interpretację prawa podatkowego (co do możliwości skorzystania z ulgi remontowej) w swojej konkretnej sprawie.

2) Za tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uważa się m.in.:

  • własność,

  • umowę użyczenia,

  • umowę najmu lub dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy,

  • inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego - najlepiej udokumentowany odpowiednio (np. umową pisemną).

W sytuacji opiasnej w pytaniu rodzice obdarowanej mają tytuł prawny do budynku.

3) Modernizacja instalacji zasilania domu w wodę ze studni mieści się w katalogu robót uprawniających do skorzystania z ulgi remontowej (wykaz tych robót zawiera załącznik nr 1 do rozpowrządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r.w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy - Dz.U. Nr 156, poz. 788).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY