Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Na podstawie tytułu wykonawczego X została wszczęta egzekucja do nieruchomości nie będącej własnością dłużnika. Po dwóch latach wierzyciel dołączył nowy tytuł wykonawczy Y do egzekucji i złożył wniosek o rozszerzenie egzekucji w ten sposób, by była ona prowadzona do nieruchomości dłużnika. Czy w tych okolicznościach faktycznych komornik w momencie dowiedzenia się, że prowadzi egzekucję w stosunku do majątku osoby nie będącej dłużnikiem, powinien stwierdzić umorzenie egzekucji na podstawie art. 823 kpc, czy też winien umorzyć egzekucję na podstawie art. 824 kpc? Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym komornik może kontynuować postępowanie egzekucyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z okoliczności przywołanych w pytaniu należy wyprowadzić wniosek, że wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi wymienionemu w tytule wykonawczym X, jednak nie w stosunku do rzeczy stanowiącej własność dłużnika. Stan ten nie powodował umorzenia egzekucji z mocy prawa. Organ egzekucyjny związany był wnioskiem wierzyciela i musiał skierować czynności egzekucyjne do wskazanego przez wierzyciela majątku (który okazał się być własnością osoby trzeciej). W takiej sytuacji właścicielowi nieruchomości przysługiwało uprawnienie do wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji. Nadto, kolejny wniosek egzekucyjny wierzyciel złożył dopiero po 2 latach od momentu wszczęcia egzekucji. Art. 823 kpc stanowi, że postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia. Aby stwierdzić, czy w opisywanym przypadku postępowanie egzekucyjne uległo umorzeniu z mocy prawa na podstawie powołanego przepisu należy zbadać, czy wierzyciel obowiązany był do dokonania czynności związane z prowadzoną egzekucją – w tym wypadku egzekucją z nieruchomości. Należy uznać, że o ile nie w ciągu 2 lat od wszczęcia egzekucji nie wnosił on np. o dokonanie opisu, oszacowania nieruchomości, wówczas spełniony został warunek do uznania umorzenia egzekucji z mocy prawa na skutek bezczynności wierzyciela.

Na wypadek, gdyby organ egzekucyjny nie wydał postanowienia o umorzeniu egzekucji z mocy prawa po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art.823 kpc, dłużnik może wystąpić do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, jako organu nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym o wydanie odpowiedniego postanowienia. Postanowienie to nie będzie miało skutku konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny, potwierdzający fakt umorzenia egzekucji z mocy samego prawa.

Należy opowiedzieć się także za poglądem, iż nie zachodzą w tym wypadku przesłanki do umorzenia egzekucji opisane w art. 824 par. 1 kpc oraz art. 825 kpc.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: