Wycinka drzew i krzewów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Pytanie:

"Czy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe może dokonywać wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych?"

Odpowiedź prawnika: Wycinka drzew i krzewów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Pojawia się pewien problem przy stosowaniu art. 28 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Przepis ten stanowi, że PGL jest zobowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem. Jeśli w terminie miesiąca od dnia, w którym w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do zawarcia tego porozumienia termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ustala wojewoda w drodze decyzji. Nierozstrzygniętą kwestią jest tożsamość PGL i inwestora podczas realizowania inwestycji z ustawy przeciwpowodziowej. Oczywistym jest, że porozumienie dotyczące wycinki drzew, o którym mowa w art. 28 ustawy przeciwpowodziowej nie mogłoby być zawarte, bo występowałby brak drugiej strony, skoro PGL byłoby jednocześnie inwestorem. Wydaje się, że najrozsądniejszym wyjściem byłoby rozstrzygnięcie kwestii związanej z wycinką drzew już w decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Naszym zdaniem jednak nie pozwalają na to przepisy. Art. 9 ustawy przeciwpowodziowej określa wyraźnie co powinna zawierać decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji. Wśród wymienionych punktów brak jest rozstrzygnięcia co do kwestii wycinki drzew i krzewów z terenu inwestycji. Wojewoda nie ma więc kompetencji do takiego rozstrzygnięcia w decyzji pozwalającej na realizację inwestycji. Problem ten może rozstrzygnąć w odrębnej decyzji i to tylko po bezskutecznym upływie miesięcznego terminu od uprawomocnienia się decyzji pozwalającej na realizację inwestycji i braku porozumienia między PGL a inwestorem.

Z drugiej strony można też podnieść argument, że realizując zadanie z art. 28 ustawy przeciwpowodziowej w przypadku tożsamości PGL jako inwestora w rozumieniu tej ustawy nie byłoby konieczne zawieranie żadnego porozumienia. Po prostu PGL wykonałoby obowiązek nałożony w art. 28 ustawy we własnym zakresie i na swój koszt (de facto PGL poniósłby ten koszt jako inwestor zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 4). Zatem będąc inwestorem mógłby wykonać zadanie przewidziane przez ustawodawcę w ustawie przeciwpowodziowej. Tym bardziej, że przepisy nie przewidują możliwości „zlecenia wykonania tej czynności” innemu podmiotowi. Należy więc uznać, że byłoby dopuszczalne wykonanie tego zadania przez PGL, działającego jako inwestor w oparciu o ustawę przeciwpowodziową.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika