e-prawnik.pl Porady prawne

Wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Od sześciu lat płacę alimenty (jestem po rozwodzie bez orzekania o winie) - na dwie córki. Jedna ma 13 lat, druga - 18. Obie się uczą. Jak długo mam obowiązek płacić alimenty? Słyszałem, że znowelizowano ustawę alimentacyjną, według której obowiązek trwa do ukończenia przez nie 18 roku życia. Nadmieniam, że moja była żona pracuje.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które regulują obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci nie zmieniły się. Art. 128 tego aktu prawnego stranowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Natomiast art. 133 stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Tak więc jeżeli nie spełnia Pan obowiązku alimentacyjnego w ten sposób, że stara się osobiście o utrzymanie lub wychowanie córek, to obowiązek płacenia alimentów wobec córek istnieje do momentu, w którym nie będą się w stanie samodzielnie utrzymać (lub nie będą miały takich dochodów z majątku, które zapewnią im utrzymanie). Kwestia obowiązku kontynuacji nauki, którą Pan porusza wiąże się z instytucją Funduszu alimentacyjnego. W razie niewypłacania świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanego do ich płacenia uprawniony do alimentacji ma możliwość zwrócenia się do Funduszu alimentacyjnego. Jednakże wypłata świadczeń z tego Funduszu jest ograniczona. Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy o Funduszu alimentacyjnym świadczenia z tego funduszu nie przysługują między innymi takiej osobie, która po osiągnięciu pełnoletności nie kształci się w szkole i nie jest uznana za osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że w momencie ukończenia przez Pańskie córki 18 roku życia nie będą mogły uzyskać świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, nawet jeżeli się uczą, gdy nie są uznane za osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To, że córki nie będą mogły uzyskać świadczeń z Funduszu alimentacyjnego nie oznacza, że Pan jest zwolniony od wypłacania im alimentów do momentu uzyskania przez nie samodzielności (możliwości samodzielnego utrzymania się). Ich prawo do alimentów nadal istnieje i mogą go dochodzić na drodze sądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?