Zapytanie ofertowe

Pytanie:

"Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Nasza instytucja dokonuje szeregu zakupów i zamawia usługi, których wartość nie przekracza kwoty 14000 Euro. W jakich sytuacjach jesteśmy zobligowani do złożenia tzw. Zapytania ofertowego? Czy to prawda, że instytucja powinna posiadać swój własny regulamin, który określa maksymalną kwotę zakupu z pominięciem zapytania ofertowego? Czy jakieś przepisy określają maksymalną wysokość tej kwoty?"

Odpowiedź prawnika: Zapytanie ofertowe

W pierwszej kolejności należy wskazać, kiedy zastosowanie znajdzie ustawa prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.; dalej p.z.p.). Zakres podmiotowy zastosowania tej ustawy został określony w art. 3. Z kolei art. 4 zawiera wyłącznie od zastosowania p.z.p. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. A zatem pomimo obowiązku stosowania ustawy do zamówień wynikającego ze statusu prawnego instytucji artystycznej nie będzie konieczne jej stosowanie, jeżeli zachodzi przypadek określony w art. 4. Jednym z takich przypadków jest wartość zamówienia nieprzekraczająca równowartości w złotych kwoty 14 000 euro.

Jeżeli konkretne zamówienie przekracza wartość 14 000 euro i nie zachodzą inne wyłączenia z art. 4 p.z.p. to zasadą jest stosowanie trybu przetargu nieograniczonego. Inne tryby można zastosować, gdy przewidują to przepisy dotyczące danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli chodzi o tryb zapytania o cenę, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert, to może on znaleźć zastosowanie jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 8, tj. § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich (Dz.U.09.224.1795) stanowi:

§ 1. Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówień:

  1)   udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)  125.000 euro - dla dostaw lub usług,

b)  4.845.000 euro - dla robót budowlanych;

  2)   udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)  193.000 euro - dla dostaw lub usług,

b)  4.845.000 euro - dla robót budowlanych;

  3)   sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)  387.000 euro - dla dostaw lub usług,

b)  4.845.000 euro - dla robót budowlanych.

Zadali Państwo pytanie także odnośnie regulaminu. Zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001.13.123) Zasady gospodarowania funduszami określają regulaminy instytucji kultury. Przepisy jednak nie nakładają zawarcia w tych regulaminach obowiązku określenia maksymalnej kwotę zakupu z pominięciem zapytania ofertowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika