Procedury udzielania zamówień

Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także (...)

Ocena oferty w przetargu

Ocena oferty w przetargu

Zamawiający organizuje przetarg na usługi leśne, które są tzw. usługami niepriorytetowymi. Chciałby on, przy ocenie składanych ofert wykonawców, zastosować - oprócz kryterium odnoszącego się (...)

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W art. 5.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jest użyty zwrot \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych (...)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego przez Gminę na dostawę samochodu strażackiego, o wartości przekraczającej kwotę 125000 euro przesłaliśmy do zamieszczenia do publikacji o zasięgu ogólnopolskim. (...)

Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

Urząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony. Zawsze w przetargach można było zadawać pytania do 4,5 lub 6 dni przed terminem składania ofert. Tym razem był zapis który informował , że odpowiadają (...)

Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

Zamawiający w świetle PZP żąda od wykonawcy wykazania się zgodnie z SIWZ wykonaniem dwóch usług na 1mln zł. brutto. Wykonawca w chwili obecnej wykonuje dwie usługi na ponad 1 mln zł brutto u (...)

Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

W jakich przypadkach zachodzi wyjątkowa sytuacja umożliwiająca udzielenie zamówienia z wolnej ręki?

Charakter prawny trybu zamówienia z wolnej ręki

Charakter prawny trybu zamówienia z wolnej ręki

Jaki ma charakter tryb zamówienia z wolnej ręki?

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Podstawowe tryby zamówień publicznych

Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych?

Przetarg nieograniczony, będący jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony, będący jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego

Na czym polega przetarg nieograniczony, będący jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego?

Sposób wykonywania czynności postępowania przez zamawiającego

Sposób wykonywania czynności postępowania przez zamawiającego

W jaki sposób powinny być wykonywane przez Zamawiającego czynności postępowania, o których mowa w ustawie prawo zamówień publicznych?

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Nasza instytucja dokonuje szeregu zakupów i zamawia usługi, których wartość nie przekracza kwoty 14000 Euro. W jakich sytuacjach jesteśmy zobligowani (...)

Zmiana umowy podczas procedury zamówień publicznych

Zmiana umowy podczas procedury zamówień publicznych

Czy możliwa jest zmiana umowy podczas procedury zamówień publicznych?

Zmiany w umowie a prawo zamówień publicznych

Zmiany w umowie a prawo zamówień publicznych

Jakie zmiany można uczynić w umowie zawartej w wyniku postępowania przetargowego na podstawie prawa zamówień publicznych?

Obowiązki zamawiającego przy przetargu

Obowiązki zamawiającego przy przetargu

Jakie są obowiązki zamawiającego przy przetargu?

Obowiązki wykonawcy stającego do przetargu

Obowiązki wykonawcy stającego do przetargu

Jakie są obowiązki wykonawcy stającego do przetargu?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Jakie przesłanki powinno spełniać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Podmioty mogące ubiegać się o udzielenie zamówienia

Podmioty mogące ubiegać się o udzielenie zamówienia

Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia?

Forma i właściwości umowy przy przetargach publicznych

Forma i właściwości umowy przy przetargach publicznych

Jak powinny wyglądać i w jakiej formie powinny być zawierane umowy przy przetargach publicznych?

Dialog konkurencyjny prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Dialog konkurencyjny prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Na czym polega tryb udzielania zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny, prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czy udzielając zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być zawarty opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania (...)

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy

W wyniku przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą zamówień publicznych gmina wyłoniła rzeczoznawcę majątkowego. Został ustalony termin podpisania umowy. Wykonawca został o nim powiadomiony (...)

Zadania komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Zadania komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Jakie zadania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, mają: komisja przetargowa i kierownik zamawiającego?

Podmiot oceniający oferty składane w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Podmiot oceniający oferty składane w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Jaki podmiot zobowiązany jest do oceny ofert składanych przez wykonawców w postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych?

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia publicznego

Ponieważ w ramach jednego projektu unijnego realizowane zostaną dostawy oraz usługi, zamawiający zamierza przeprowadzić dwa oddzielne postępowania przetargowe (na dostawę oraz usługi). Szacunkowa (...)

Termin dostarczenia brakujących dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Termin dostarczenia brakujących dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jaki jest termin dostarczenia brakujących dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Ocena ofert skladanych na podstawie ustawy Prawo zamówien publicznych

Ocena ofert skladanych na podstawie ustawy Prawo zamówien publicznych

W jaki sposób zamawiający ocenia oferty składane na Podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Charakter konkursu przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Charakter konkursu przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Jaki charakter ma konkurs, przeprowadzany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Przeprowadzanie procedury przetargu przez podwykonawcę

Przeprowadzanie procedury przetargu przez podwykonawcę

Czy podwykonawca może przeprowadzać przetarg publiczny?

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. zł. Zamawiający przed negocjacjami (...)

Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie przetargu

Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie przetargu

Spółka cywilna wygrała przetarg organizowany przez urząd miejski na świadczenie pewnego rodzaju usług. Kontrakt został podpisany na rok. W trakcie trwania kontraktu spółka chce przekształcić (...)

Zmiana treści umowy w postępowaniu przetargowym

Zmiana treści umowy w postępowaniu przetargowym

Gmina ogłosiła przetarg na wykonywanie prac porządkowych wynajętym transportem. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte zostało zastrzeżenie, że wykonawca musi dysponować potencjałem (...)

Dokumenty w zamówieniach publicznych

Dokumenty w zamówieniach publicznych

W postępowanie publicznym prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający zazwyczaj żąda od wykonawcy odpisu z właściwego rejestru, informacji (...)

Zmiana projektu w stosunku do umowy

Zmiana projektu w stosunku do umowy

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony przed dniem 24.10.2008 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16, do SIWZ został zamieszczony projekt umowy. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 01.12.2008 (...)

Zmiana umowy w stosunku do projektu

Zmiana umowy w stosunku do projektu

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony przed dniem 24.10.2008 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16, do SIWZ został zamieszczony projekt umowy. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 01.12.2008 (...)

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Publiczny ZOZ ma zamiar dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń szpitalnych. Przed ogłoszeniem przetargu zlecił ekspertyzę kosztów, z której wynikało, iż remont będzie kosztował 141 tys. zł. (...)

Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Ogłosił przetarg. Po zapoznaniu się ze SIWZ oraz pozostałymi załącznikami zadaliśmy pytania które zostały wysłane do Zakładu Gospodarki Komunalnej (...)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody. W zasadzie należy to rozumieć jako poprawę prac firmy, (...)

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Wycofanie oferty przetargowej a zmiana SIWZ

Firma złożyła ofertę do przetargu nieograniczonego (na dostawę), oferta została wysłana 18-04-08 r. a termin składania ofert wyznaczony był na 21-04-08 r. w godzinach porannych. W dniu 21-04-08 (...)

Opis przedmiotu zamówienia - lub równoważny

Opis przedmiotu zamówienia - lub równoważny

Zamawiający chce ogłosić przetarg na dostawę materiałów biurowych i interesuje go papier jednej firmy. Czy w siwz można wpisać nazwę firmy (np. X) oraz dodać słowo lub równoważny, spełniający (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zmiany do ustawy PZP

28.4.2014 przez: Mazek87

Co znaczy odpowiadających swoim rodzajem?

26.1.2009 przez: Anna Wykrętowic