e-prawnik.pl Porady prawne

Błąd w określeniu ceny w ofercie

Pytanie:

Złożono ofertę do zamówienia publicznego. Niestety w ofertę zakradł się błąd. Zamiast ceny globalnej ( na 24 miesiące) została podana cena brutto, ale za jeden miesiąc. Nie przemnożono ceny miesięcznej przez 24. Czy w tej sytuacji oferta ta musi ulec odrzuceniu? Czy jeśli oferent w odpowiedzi na zapytanie o rażąco niską cenę, wyjaśni, że oferta ta zawiera taki błąd jak opisany powyżej - oferta może zostać przyjęta?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Błąd w określeniu ceny w ofercie

12.4.2007

Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę co do zasady tylko przed upływem terminu do składania ofert. Wyjątek ustanawia art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadkach określonych w tym artykule może nastąpić sprostowanie omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

  1. w w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:.jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
  2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

W przedstawionej sytuacji została podana cena brutto bez wskazania, że jest to cena za miesiąc. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z omyłką rachunkową, która mogłaby być sprostowana przez zamawiającego. Także pozostałe przypadki wskazane w ustawie (sumowanie cen za poszczególne części zamówienia,cena ryczałtowa), w których możliwe jest sprostowanie pomyłki nie znajdują w danej sprawie zastosowania.

Zgodnie z art. 89 Prawa zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny.

Jeżeli oferta zawiera cenę rażąco niską zamawiający zwraca się zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wyjaśnienia wykonawcy mają zmierzać do uzasadnienia danej ceny, a nie jej zmiany, czy sprostowania. Procedura ta nie może zostać bowiem wykorzystana dla obejścia przepisów dotyczących możliwości sprostowania błędów. Nie jest więc możliwe poprawienie omyłki przedstawionej w danej sprawie z wykorzystaniem wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ