Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

Pytanie:

"Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy dokonać nie później niż 3 dni przed przetargiem". Treść ta jest zresztą zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Czy zapis ten oznacza, że na trzy dni przed przetargiem kwota stanowiąca wadium powinna się znaleźć faktycznie na koncie gminnym, czy też zgodnie z powszechnie przyjętym interpretacją pojęcia "dokonania wpłaty" oznacza nadanie przelewu na poczcie, w banku, czy też datę zlecenia wykonania transakcji elektronicznej? Czy w dniu przetargu pomimo posiadania dowodu wpłaty wadium, ale bez uznania tymi środkami konta gminy, Przewodniczący Komisji przetargowej może mnie nie dopuścić do licytacji?"

Odpowiedź prawnika: Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

Wniesienie wadium należy poczytywać jako spełnienie świadczenia pieniężnego. Świadczenie pieniężne (dług pieniężny) ma charakter oddawczy, co oznacza, że termin spełnienia tego świadczenia zastrzeżony jest na korzyść wierzyciela. Jeżeli zatem wyznaczono termin spełnienia świadczenia pieniężnego na dzień X, to najpóźniej w tym dniu beneficjent tego świadczenia winien je otrzymać. Odnosząc zaś te uwagi do przetargu na zbycie nieruchomości gminnej, uczestnik przetargu winien dokonać zapłaty wadium tak, aby wadium było w dyspozycji gminy w zakreślonym terminie. Jeżeli zapłata następuje w drodze przelewu bankowego, pieniądze winny znaleźć się na rachunku bankowym gminy najpóźniej w zakreślonym terminie. Uchybienie temu obowiązkowi może spowodować niemożność uczestnictwa w przetargu.

Powyższe uwagi znajdują potwierdzenie w treści paragrafu 4 pkt 6 powołanego w pytaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 r. Nr 207, poz. 2108). Przepis ten stanowi, że wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Najpóźniej na 3 dni przed przetargiem komisja przetargowa winna zatem ustalić, czy wpłynęła kwota wadium. Do tego momentu zatem środki pieniężne winny znaleźć się u organizatora przetargu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika