Informacja o przetargu nieograniczonym

Pytanie:

"Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności publicznej stanowiącym własność gminy. Urzędnicy odmówili mi spełnienia mojej prośby uzasadniając, że indywidualne informowanie oferentów o przetargach stanowi naruszenie ustawy prawo zamówień publicznych poprzez ograniczanie uczciwej konkurencji. Stwierdzili, że pełna informacja o przetargach znajduje się na stronach BIP-u i tablicach ogłoszeń. Czy ustawa prawo zamówień publicznych w przypadku przetargów nieograniczonych zabrania - oprócz obligatoryjnie przyjętych form publikowania ogłoszeń - indywidualnego informowania Wykonawców - którzy zwrócili się z wnioskiem - o mających się odbyć konkretnych przetargach? Jeżeli tak, to jak ma się do tego kodeks postępowania administracyjnego? Czy w przypadku kiedy I przetarg nieograniczony nie dojdzie do skutku z powodu braku Oferentów - pomimo wniesionych wniosków o powiadomienie o przetargu - i Zamawiający będzie musiał przeprowadzić II przetarg, można zarzuć urzędnikom bezczynność organu administracyjnego? Czy takie same zasady - czyli zakaz powiadamiania zainteresowanych Oferentów, którzy złożyli pisemne wnioski - odnoszą się do przetargów na zbycie nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami - stanowiących własność komunalną?"

Odpowiedź prawnika: Informacja o przetargu nieograniczonym

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza szereg zasad mających na celu zachowanie prawidłowości postępowania, które odnoszą się do wszystkich trybów udzielenia zamówienia znanych ustawie. Jedną z nich jest zasada przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przedstawiony w ustawie sposób zawiadamiania o przetargu, poprzez zamieszczanie odpowiednich ogłoszeń w BIP ma na celu właśnie realizację powyższej zasady. Zamieszczenie ogłoszenia w BIP, daję gwarancje zachowania zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie, ponieważ wszyscy zainteresowani zostaną w ten sposób poinformowani o przetargu w tym samym czasie i zakresie. Z tego względu organ nie może informować indywidualnie wykonawców w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, gdyż stanowiłoby to naruszenie powoływanej zasady.  

W przypadku, o którym mowa, czyli w sytuacji gdy I przetarg nieograniczony nie dojdzie do skutku z powodu braku oferentów, pomimo wniesionych wniosków o powiadomienie o przetargu nie można mówić o bezczynności organu. Ponadto o tym czy zostanie przeprowadzony przetarg, a tym samym czy zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia, decyduje sam zamawiający. Gdy zostanie zamieszczone ogłoszenie o przetargu, a tym samym nastąpi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, odbywać się będzie ono zgodnie z przepisami. Gdy przetarg nie dojdzie do skutku z powodu braku złożonych ofert również nie można mówić o bezczynności organu. 

W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne również nie istnieje możliwość wcześniejszego powiadomienia zainteresowanych, aniżeli poprzez ogłoszenie. Organ ma jedynie obowiązek poinformować osoby, którym na mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu. Przykładowo mogą to być osoby, którym przysługuje już roszczenie o zbycie danej nieruchomości. W takim przypadku organ informuje je na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości. Gdy nie dojdzie do zbycia na tej drodze wówczas organ ogłasza przetarg. Właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo w danej miejscowości przyjęty. Oznacza to, że można zamieścić ogłoszenie np. na tablicy ogłoszeń lub w innym punkcie, w którym zazwyczaj znajdują się tego typu ogłoszenia. Ogłoszenie można również zamieścić w internecie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika