Prawo administracyjne: Postępowanie administracyjne - Porady prawne

Zameldowanie osoby przez współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy i tym bardziej zgody zameldował tam osobę trzecią na pobyt stały. Czy miał prawo to zrobić bez mojej zgody? (...)

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem opłatę. Czy w razie umorzenia (...)

Opłata dodatkowa za parkowanie

Jak w większości miast na terenie Tarnowa obowiązuje płatna strefa parkowania . W przypadku braku karty parkingowej pracownicy Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich wysyłają na adres właściciela (...)

Pojęcie podania w rozumieniu kpa

Czy dobrze rozumiem, iż art. 65. kpa ma również zastosowanie do "wezwania do usunięcia naruszenia prawa"? Jest to także "podanie" w myśl tego przepisu?

Zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie uzasadnia zawieszenie postępowania administracyjnego

Czym jest zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie uzasadnia zawieszenie postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?

Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego

Kiedy organ administracji publicznej podejmuje postępowanie, zawieszone ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego?

Stwierdzenie nieważności decyzji

W odwołaniu od decyzji I instancji zażądałem jednocześnie uchylenia decyzji i stwierdzenia jej nieważności, bowiem przesłanki obu wniosków zostały wypełnione.Czy w postępowaniu odwoławczym (...)

Postępowanie administracyjne

Art. 65 par.1 K.p.a. nakłada na organ obowiązek bezzwłocznego przekazania podania do organu właściwego w sytuacji gdy ten uzna się za niewłaściwy w sprawie. Pojęcie to jest jednak nie ostre. Jak (...)

Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Czy na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy muszą zgodzić się właściciele gruntów sąsiednich, jeżeli byli stronami tego postępowania?

Pojęcie strony postępowania administracyjnego

Jak należy rozumieć pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym?

Organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły

Jaki organ jest właściwy do rozpoznania skargi na nauczyciela, jeżeli dyrektor uchyla się od tego?

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Jak przestawia się tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji?

Skarga na nauczyciela do organu administracji

Czy na nauczyciela można złożyć skargę do organu prowadzącego szkołę?

Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

Czy art. 63 par. 1 kpa umożliwia mi składanie do organu wyższej instancji zażaleń lub odwołań e-mailem? Czy za skrzynkę podawczą można uznać główny adres e-mailowy organu? Czy wniesienia podania (...)

Termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

W jakim czasie organ ma obowiązek wszcząć postępowanie od chwili złożenia wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika