e-prawnik.pl Porady prawne

Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej

Pytanie:

Co powinno zawierać uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej

29.12.2011

Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Wobec tego, obowiązkiem organu administracji jest dokładne uzasadnienie przyjęcia konkretnego przepisu jako podstawy rozstrzygnięcia (wyrok NSA z 14 grudnia 2000 r., sygn. akt III SA 2042/00, Lexpolonica nr 1384154 - LEX nr 47321). Organ administracji nie może zatem ograniczyć się do powołania artykułu czy paragrafu przepisu prawa, lecz powinien w uzasadnieniu zawrzeć umotywowaną ocenę stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa oraz wskazać, jaki związek zachodzi między tą oceną a treścią rozstrzygnięcia (wyrok NSA OZ w Lublinie z 15 grudnia 1995 r., sygn. akt SA/Lu 2479/94 - LexPolonica nr 341620). Obowiązkiem organu odwoławczego jest ustosunkowanie się w uzasadnieniu swej decyzji do wszystkich żądań, wniosków i zarzutów strony, zwłaszcza zawartych w odwołaniu (wyrok NSA z 20 grudnia 1999 r., sygn. akt IV SA 274/97 - LEX nr 48234; teza druga wyroku NSA OZ w Lublinie z 4 listopada 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 1056/97 - LexPolonica nr 340587; wyrok NSA OZ w Lublinie z 22 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 21/98 - LexPolonica nr 338998; wyrok NSA z 10 kwietnia 1998 r., sygn. akt III SA 1436/96 - LexPolonica nr 339423). Ogólnikowe stwierdzenia o braku naruszenia prawa materialnego i procesowego, jak również powtórzenie w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego wywodów organu pierwszej instancji, zawartych w piśmie odnoszącym się do zarzutów odwołania, nie czynią zadość wymaganiu uzasadnienia decyzji, wynikającemu z komentowanego przepisu (por. wyrok NSA z 12 marca 1999 r., sygn. akt III SA 5589/98 - LEX nr 44794; wyrok NSA z 6 stycznia 1998 r., sygn. akt III SA 1429/96 - LEX nr 44774; wyrok NSA z 8 czerwca 2000 r., sygn. akt V SA 2278/99 - LEX nr 49948).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ