e-prawnik.pl Porady prawne

Podział nieruchomości zabytkowej

Pytanie:

Gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Przy podziale nieruchomości w oparciu o ustalenia mpzp konieczne jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości (art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami). Celem podziału jest wydzielenie działki budowlanej. Czy można dokonać podziału nieruchomości z urzędu w oparciu o art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podział nieruchomości zabytkowej

1.6.2011

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Tym samym wydaje się, że jeżeli dana nieruchomość jest położona w takiej strefie, to decyzja o jej podziale, zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinna być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości. Za takim wnioskiem przemawia przede wszystkim wykładnia funkcjonalna przepisów zakładająca minimalizowanie zagrożeń dla zabytków.

Powstaje zatem pytanie, jakie będą konsekwencję nieuzyskania takiego pozwolenia. Odpowiadając na to pytanie należy zauważyć, iż było ono już poddane pod rozwagę sądu administracyjnego. Można wskazać, iż zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażonym w wyroku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (I SA/Wa 738/2008) wydanie decyzji o podziale nieruchomości niepoprzedzone uzyskaniem pozwolenia jest równoznaczne z wydaniem decyzji o podziale z naruszeniem prawa (w szczególności art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 106 § 1 k.p.a.) i może prowadzić do jej uchylenia przez sąd administracyjny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ