Prawo administracyjne: Decyzja administracyjna - Porady prawne

Przesłanki wznowienia postępowania

Jakie są przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji.

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Na mój wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na nieuzyskanie przez organ prawa do mojego gruntu organ odmówił pismem, wskazując , że nie stwierdził przesłanek do jej wygaśnięcia, (...)

Stwierdzenie nieważności decyzji

W odwołaniu od decyzji I instancji zażądałem jednocześnie uchylenia decyzji i stwierdzenia jej nieważności, bowiem przesłanki obu wniosków zostały wypełnione.Czy w postępowaniu odwoławczym (...)

Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jakie cechy ma stosunek służbowy powstały na podstawie mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jakie elementy powinien zawierać akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Rygor natychmiastowej wykonalności

Czy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy można nałożyć rygor natychmiastowej wykonalności?

Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej

Jakie skutki wywołuje wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej, czy może ona stanowić podstawę odwołania?

Wadliwość podstawy prawnej decyzji administracyjnej

Jakie skutki wywołuje wadliwość podstawy prawnej decyzji administracyjnej?

Elementy decyzji administracyjnej

Jakie elementy powinna zawierać poprawna decyzja administracyjna?

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Jakie czynności powinien wykonać organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zwłoka organu administracji publicznej

Jak postąpić, jeżeli organ administracji publicznej nie wydaje decyzji w terminie?

Wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

Ponowna decyzja o zajęciu pasa drogowego

Czy jeżeli, wcześniej uzyskano decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego, kolejna decyzja wydawana jest w uproszczonym trybie?

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Jak doprowadzić do skontrolowania legalności decyzji administracyjnej?

Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

ZUS powołuje się na doręczenie mi swojej decyzji przez awizo w ten sposób, że pismo z decyzją było awizowane 18 X 2011, a w awizie powtórnym jako ostatni dzień odbioru poczta podała 1 XI 2011, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika