Decyzja administracyjna

Przesłanki wznowienia postępowania

Przesłanki wznowienia postępowania

Jakie są przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji.

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Czy bezrobotny może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu stawiennicwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Dowiedziałem się, że drugi współwłaściciel pojazdu wystąpił o wykreślenie mnie z dowodu rejestracyjnego. Poszedł do urzędu i dostał decyzję (niecały tydzień temu). Problem w tym, że podrobił (...)

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Na mój wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na nieuzyskanie przez organ prawa do mojego gruntu organ odmówił pismem, wskazując , że nie stwierdził przesłanek do jej wygaśnięcia, (...)

Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji

W odwołaniu od decyzji I instancji zażądałem jednocześnie uchylenia decyzji i stwierdzenia jej nieważności, bowiem przesłanki obu wniosków zostały wypełnione.Czy w postępowaniu odwoławczym (...)

Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jakie cechy ma stosunek służbowy powstały na podstawie mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jakie elementy powinien zawierać akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Odpowiedzialność karna z ustawy o dostępie

Odpowiedzialność karna z ustawy o dostępie

Zarówno wójt, starosta jak i wojewoda byli przeze mnie wielokrotnie skarżeni o bezczynność w przedmiocie udostępnienia żądanych informacji publicznych. Bezczynność polegała na wymijających (...)

Rygor natychmiastowej wykonalności

Rygor natychmiastowej wykonalności

Czy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy można nałożyć rygor natychmiastowej wykonalności?

Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej

Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej

Jakie skutki wywołuje wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej, czy może ona stanowić podstawę odwołania?

Wadliwość podstawy prawnej decyzji administracyjnej

Wadliwość podstawy prawnej decyzji administracyjnej

Jakie skutki wywołuje wadliwość podstawy prawnej decyzji administracyjnej?

Elementy decyzji administracyjnej

Elementy decyzji administracyjnej

Jakie elementy powinna zawierać poprawna decyzja administracyjna?

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Jakie czynności powinien wykonać organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy?

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła zdecydowanie krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o przekształcenie. (...)

forma odmowy dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

forma odmowy dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Kuzyn pojechał do wydziału komunikacji dopisać się jako współwłaściciel samochodu (urzędy załatwiają to na zasadzie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym nie wydając przy tym \\\'oficjalnej\\\' (...)

Doręczenie decyzji o warunkach zabudowy

Doręczenie decyzji o warunkach zabudowy

Dowiedziałem się telefonicznie, że organ wydał decyzję o warunkach zabudowy (z mojego wniosku). Jednak przy jego składaniu pracownicy wydziału architektury poinformowali mnie, że opłatę (u nich) (...)

termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

Złożyłem wniosek o wydanie decyzji administracyjnej (dla przykładu niech będą to warunki zabudowy). W jakim terminie od momentu złożenia wniosku organ ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne? (...)

Zwłoka organu administracji publicznej

Zwłoka organu administracji publicznej

Jak postąpić, jeżeli organ administracji publicznej nie wydaje decyzji w terminie?

Wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

Przesłanki decyzji o zajęciu pasa drogowego

Przesłanki decyzji o zajęciu pasa drogowego

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać decyzję zezwalającą, na zajęcie pasa drogowego?

Ponowna decyzja o zajęciu pasa drogowego

Ponowna decyzja o zajęciu pasa drogowego

Czy jeżeli, wcześniej uzyskano decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego, kolejna decyzja wydawana jest w uproszczonym trybie?

Reklama apteki

Reklama apteki

Jestem właścicielem przychodni NZOZ oraz apteki. Daje do druku kalendarzyki dla pacjentów, na których umieszczam informacje adresowe i telefoniczne. Czy na takim kalendarzyku mogę napisać o aptece (...)

Zażalenie na bezczynność organów

Zażalenie na bezczynność organów

Zdecydowałem się wnieść zażalenie na bezczynność burmistrza do SKO (z uwagi na orzeczenie WSA II SAB 267/03). Nie chciałbym popełnić błędu, więc proszę o informację, czy zażalenie wnoszę (...)

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Jak doprowadzić do skontrolowania legalności decyzji administracyjnej?

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne

Czy warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego może być utrzymywanie i konserwacja kanałów deszczowych i rowów spustowych?

Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

ZUS powołuje się na doręczenie mi swojej decyzji przez awizo w ten sposób, że pismo z decyzją było awizowane 18 X 2011, a w awizie powtórnym jako ostatni dzień odbioru poczta podała 1 XI 2011, (...)

Status bezrobotnego a zawarcie umowy zlecenia

Status bezrobotnego a zawarcie umowy zlecenia

Kiedy w rozumieniu prawa jest się osobą bezrobotną?

Informacja publiczna/odwołanie od decyzji

Informacja publiczna/odwołanie od decyzji

Burmistrz odmówił (w formie decyzji) udzielenia informacji publicznej. Decyzja nie zawiera pouczenia co do możliwości wniesienia środków zaskarżenia. Chciałem odwołać się od tej decyzji. Do (...)

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Wystąpiłem do urzędu miasta o przesłanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej treści decyzji o warunkach zabudowy. Przy okazji innych spraw w urzędzie dowiedziałem się od osoby (...)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za proces inwestycyjny z tym związany?

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Czy można przywrócić termin do złożenia usprawiedliwienia niestawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Czy bezrobotny musi przedstawić konkretne dowodu usprawiedliwiające jego niestawienie się w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Czy za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w urzędzie pracy grozi pozbawienie statusu bezrobotnego?

Zmiana pozwolenia wodnoprawnego

Zmiana pozwolenia wodnoprawnego

Czy istnieje możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego po jego wydaniu?

Uzasadnienie decyzji administracyjnej

Uzasadnienie decyzji administracyjnej

Otrzymałem decyzję administracyjną, mam jednak wątpliwości co do sporządzonego uzasadnienia. Co powinno zawierać takie uzasadnienie?

Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego

Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego

Jakie są sposoby zakończenia postępowania rozgraniczeniowego?

Przeniesienie funkcjonariusza Policji do innej miejscowości

Przeniesienie funkcjonariusza Policji do innej miejscowości

Jak wygląda droga odwołania w przypadku odmowy przeniesienia na wniosek funkcjonariusza Policji

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Jestem zainteresowany zakupem działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku zakazuje budowy dachów płaskich i nakazuje sytuowanie kalenicy głównej równolegle do drogi. Ja akurat (...)

Uchylenie decyzji przez WSA a odszkodowanie

Uchylenie decyzji przez WSA a odszkodowanie

Czy ostateczna decyzja administracyjna, uchylona następnie przez WSA niezgodna z prawem jest podstawą do roszczenia odszkodowawczego w myśl art. Art. 417(1) § 2 k.c.? Czy też przepis ten jest interpretowany (...)

Elementy prawidłowej decyzji administracyjnej

Elementy prawidłowej decyzji administracyjnej

Jakie elementy powinna zawierać prawidłowa decyzja administracyjna?

Prowadzenie egzekucji na podstawie nieostatecznej decyzji administracyjnej

Prowadzenie egzekucji na podstawie nieostatecznej decyzji administracyjnej

Czy jest możliwe prowadzenie egzekucji na podstawie nieostatecznej decyzji administracyjnej dotyczącej zobowiązań podatkowych?

Decyzje ostateczne a wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Decyzje ostateczne a wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Czy decyzje ostateczne, dotyczące zobowiązań podatkowych, stanowią podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej

Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej

W jakich wypadkach może dojść do wstrzymania ostatecznej decyzji administracyjnej dotyczącej zobowiązania podatkowego?

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

W jaki sposób należy zabezpieczyć zobowiązanie w sytuacji, gdy dochodzi do wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego na wniosek?

Ustalanie linii zabudowy

Ustalanie linii zabudowy

Składam wniosek o wuzetkę. Od strony południowej teren graniczy z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Na północy wzdłuż tej samej ulicy (w odległości do 3-krotności szerokości frontu (...)

Warunki zabudowy a opłata od wzrostu wartości

Warunki zabudowy a opłata od wzrostu wartości

Występuję o wuzetkę na teren, którego nie jestem właścicielem. Czytałem, że kiedyś organy administracji wydawały decyzje nakładające opłatę od wzrostu wartości nieruchomości również w (...)

Uprawnienia gminy - prawo wodne (zmiana użytkowania wód w regionie wodnym)

Uprawnienia gminy - prawo wodne (zmiana użytkowania wód w regionie wodnym)

Jakie uprawnienia ma gmina w przypadku zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym?

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Jestem zainteresowany zakupem działki na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i chciałbym wystąpić o wuzetkę. Działka znajduje się w województwie śląskim - obszarze, (...)

Informacja publiczna a spółki komunalne

Informacja publiczna a spółki komunalne

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe (sp. z o.o.), której głównym udziałowcem jest miasto posiada dokumentację techniczną i prawną fragmentu kanalizacji. Pracownik przedsiębiorstwa powiedział, (...)

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

Staram się o wuzetkę na kilka interesujących mnie terenów. Czy jeśli organ wyda decyzję o warunkach zabudowy obiektem o określonej funkcji i parametrach (wysokość, powierzchnia zabudowy, itd.) (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: