Prawo administracyjne: Decyzja administracyjna - Porady prawne

Przesłanki wznowienia postępowania

Jakie są przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji.

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Czy bezrobotny może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu stawiennicwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Odwołanie od decyzji

Dowiedziałem się, że drugi współwłaściciel pojazdu wystąpił o wykreślenie mnie z dowodu rejestracyjnego. Poszedł do urzędu i dostał decyzję (niecały tydzień temu). Problem w tym, że podrobił (...)

Odmowa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Na mój wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na nieuzyskanie przez organ prawa do mojego gruntu organ odmówił pismem, wskazując , że nie stwierdził przesłanek do jej wygaśnięcia, (...)

Stwierdzenie nieważności decyzji

W odwołaniu od decyzji I instancji zażądałem jednocześnie uchylenia decyzji i stwierdzenia jej nieważności, bowiem przesłanki obu wniosków zostały wypełnione.Czy w postępowaniu odwoławczym (...)

Cechy stosunku mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jakie cechy ma stosunek służbowy powstały na podstawie mianowania Strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jakie elementy powinien zawierać akt mianowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej?

Odpowiedzialność karna z ustawy o dostępie

Zarówno wójt, starosta jak i wojewoda byli przeze mnie wielokrotnie skarżeni o bezczynność w przedmiocie udostępnienia żądanych informacji publicznych. Bezczynność polegała na wymijających (...)

Rygor natychmiastowej wykonalności

Czy decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy można nałożyć rygor natychmiastowej wykonalności?

Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej

Jakie skutki wywołuje wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej, czy może ona stanowić podstawę odwołania?

Wadliwość podstawy prawnej decyzji administracyjnej

Jakie skutki wywołuje wadliwość podstawy prawnej decyzji administracyjnej?

Elementy decyzji administracyjnej

Jakie elementy powinna zawierać poprawna decyzja administracyjna?

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Jakie czynności powinien wykonać organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy?

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła zdecydowanie krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o przekształcenie. (...)

forma odmowy dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Kuzyn pojechał do wydziału komunikacji dopisać się jako współwłaściciel samochodu (urzędy załatwiają to na zasadzie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym nie wydając przy tym \\\'oficjalnej\\\' (...)

Doręczenie decyzji o warunkach zabudowy

Dowiedziałem się telefonicznie, że organ wydał decyzję o warunkach zabudowy (z mojego wniosku). Jednak przy jego składaniu pracownicy wydziału architektury poinformowali mnie, że opłatę (u nich) (...)

termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

Złożyłem wniosek o wydanie decyzji administracyjnej (dla przykładu niech będą to warunki zabudowy). W jakim terminie od momentu złożenia wniosku organ ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne? (...)

Zwłoka organu administracji publicznej

Jak postąpić, jeżeli organ administracji publicznej nie wydaje decyzji w terminie?

Wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

Przesłanki decyzji o zajęciu pasa drogowego

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać decyzję zezwalającą, na zajęcie pasa drogowego?

Ponowna decyzja o zajęciu pasa drogowego

Czy jeżeli, wcześniej uzyskano decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego, kolejna decyzja wydawana jest w uproszczonym trybie?

Reklama apteki

Jestem właścicielem przychodni NZOZ oraz apteki. Daje do druku kalendarzyki dla pacjentów, na których umieszczam informacje adresowe i telefoniczne. Czy na takim kalendarzyku mogę napisać o aptece (...)

Zażalenie na bezczynność organów

Zdecydowałem się wnieść zażalenie na bezczynność burmistrza do SKO (z uwagi na orzeczenie WSA II SAB 267/03). Nie chciałbym popełnić błędu, więc proszę o informację, czy zażalenie wnoszę (...)

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Jak doprowadzić do skontrolowania legalności decyzji administracyjnej?

Pozwolenie wodnoprawne

Czy warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego może być utrzymywanie i konserwacja kanałów deszczowych i rowów spustowych?

Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

ZUS powołuje się na doręczenie mi swojej decyzji przez awizo w ten sposób, że pismo z decyzją było awizowane 18 X 2011, a w awizie powtórnym jako ostatni dzień odbioru poczta podała 1 XI 2011, (...)

Status bezrobotnego a zawarcie umowy zlecenia

Kiedy w rozumieniu prawa jest się osobą bezrobotną?

Informacja publiczna/odwołanie od decyzji

Burmistrz odmówił (w formie decyzji) udzielenia informacji publicznej. Decyzja nie zawiera pouczenia co do możliwości wniesienia środków zaskarżenia. Chciałem odwołać się od tej decyzji. Do (...)

Informacja publiczna

Wystąpiłem do urzędu miasta o przesłanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej treści decyzji o warunkach zabudowy. Przy okazji innych spraw w urzędzie dowiedziałem się od osoby (...)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za proces inwestycyjny z tym związany?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika