Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

Pytanie:

"W 2001 r nabyłam samochód jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W 2004 roku zawarłam umowę spółki cywilnej, w której dokonano wpisu o wkładzie własnym - tj. omawianego samochodu, który był amortyzowany spółce. Nie wiedziałam jak to się teraz okazało ( wg urzędu), że powinnam do dowodu rejestracyjnego wpisać 2 wspólnika. W roku 2007 sprzedałam samochód na podstawie faktury VAT. Urząd rejestracyjny nie chce zarejestrować samochodu nowemu właścicielowi, ponieważ na fakturze widnieją inne dane tj w dowodzie rejestracyjnym - moje dane a na fakturze nazwa firmy i 2 nazwiska wspólników. Przyniosłam więc umowę spółki oraz wpisy do ewidencji, ale nadal jest to problem. Gdzie jest zapis o konieczności wpisu 2 wspólnika spółki cywilnej w dowód rejestracyjny? Jak można te sprawę rozwiązać ( przyznając się do popełnionego błędu i możliwości poniesienia konsekwencji)?"

Odpowiedź prawnika: Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje się m. in. na podstawie dowodu rejestracyjnego. Sam dowód rejestracyjny jest zaświadczeniem w rozumieniu przepisów kpa (tak np. w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2006 r. I OSK 608/2005). Przepisy nie wymagają wprost, by w dowodzie rejestracyjnym byli uwidocznieni wszyscy współwłaściciele. Jednakże zgodnie z art. 78 ustawy w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Ponadto właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 

  • nabyciu lub zbyciu pojazdu; 
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, w szczególności załącznik nr 3 do niego, przedstawiający wzór dowodu rejestracyjnego, zawiera jedynie przepisy mówiące o konieczności wpisu do dowodu rejestracyjnego właściciela pojazdu, a w praktyce inni współwłaściciele są wpisywani w "adnotacjach urzędowych".  

Naszym zdaniem powodem odmowy rejestracji pojazdu może być przede wszystkim to, że w braku adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o drugim właścicieli pojawiły się wątpliwości co do dowodu własności pojazdu. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności faktura VAT.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 21 lutego 2002 r., II SA 1950/2000 na osobie domagającej się rejestracji spoczywa ciężar udokumentowania prawa własności do pojazdu stanowiącego przedmiot rejestracji. Innymi słowy, zarejestrowany może być jedynie pojazd, co do którego uregulowana jest kwestia prawa własności.

Należy też powiedzieć, że zaświadczenie powinno przedstawiać rzeczywisty stan faktyczny lub prawny, co wynika z działu VII kodeksu postępowania administracyjnego. Takim rzeczywistym stanem prawnym jest istnienie drugiego współwłaściciela pojazdu.  

Naszym zdaniem nie ma możliwości zarejestrowania teraz samochodu na wspólników spółki cywilnej, gdyż rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela, a wspólnicy już nimi nie są. Należy więc stanąć na stanowisku, iż rejestracja powinna nastąpić na podstawie dowodu własności, którym będzie nie tylko obecna umowa sprzedaży, ale i umowa spółki cywilnej, na mocy której własność samochodu przeszła na wspólników.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • grzegorz 2011-11-13 08:24:43

    Dzień Dobry Co powinniśmy zrobić jeżeli urząd komunikacji nie chce dopisać pozostałych wspólników do dowodu rejestracyjnego na podstawie umowy spółki cywilnej?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika