e-prawnik.pl Porady prawne

Decyzja administracyjna porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli wniosek o zwrot tej opłaty (...)

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa
 • Zastosowanie art. 130 § 4 KPA

  Prezydent na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wydaje decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości. Decyzja taka staje się ostateczna po upływie 14 dni licząc (...)

  Zastosowanie art. 130 § 4 KPA
 • Nowa ustawa hazardowa - art.2 ust.6

  Nowa ustawa hazardowa: art.2 ust. 6. Chciałbym zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie decyzji czy dana gra jest grą losową w rozumieniu nowej ustawy hazardowej. Czy mogę wystąpić z takim (...)

  Nowa ustawa hazardowa - art.2 ust.6
 • Skarga na bezczynność organu administracji

  Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

  Skarga na bezczynność organu administracji
 • Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

  Jestem właścicielem nieruchomości, która w całości przeznaczona jest na najem lokali mieszkalnych. W jednym z mieszkań syn zmarłej osoby, która była najemcą na podstawie tzw. decyzji o przydziale (...)

  Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego
 • Zmiana decyzji środowiskowej

  W toku postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji środowiskowej zostało wydane postanowienie, na które służy zażalenie. Strony postępowania zażalenia nie wniosły. Jednak po (...)

  Zmiana decyzji środowiskowej
 • Pozwolenie na budowę

  Jestem współwłaścicielem działki.Jeszcze przed jej nabyciem wystąpiłam do urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy.Uzyskałam je ,ale w trakcie przygotowania projektu okazało się, że wg.ekspertyzy (...)

  Pozwolenie na budowę
 • Wymeldowanie córki z domu

  Mój mąż postanowił (sam, bez mojej zgody), że jeżeli moja córka (nie jest jego dzieckiem) ukończy 18 lat wymelduje ją z naszego wspólnego domu (kupiliśmy go jeszcze przed ślubem po połowie). (...)

  Wymeldowanie córki z domu
 • Odszkodowanie od organu

  Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe (...)

  Odszkodowanie od organu
 • Wstawienie masztu na działce

  Chce wstawić maszt na działce na użytek telekomunikacyjny i w przypadku fundamentu wiem że muszę mieć plan budowlany, zgody budowlane itp., jednakże wstawiając słup betonowy np. 15m, który jest (...)

  Wstawienie masztu na działce
 • Renta planistyczna

  Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w urzędzie gminy poinformowano mnie, że w przypadku zbycia takiej działki, zgodnie (...)

  Renta planistyczna
 • Wywiad środkowsikowy do dodatku

  W gminie x nie ma upoważnionego pracownika, który przeprowadzałby wywiady środkowiskowe w celu przyznania dodatku mieszkaniowego. Na zlecenia gminy czynności takie sporadycznie przeprowadza MOPS. (...)

  Wywiad środkowsikowy do dodatku
 • Błędny AWZ

  Geodeta - biegły sądowy stwierdził pisemnie, że nieruchomość mylnie została wpisana do aktu własności ziemi (AWZ) i w konsekwencji ten błędny AWZ stał się podstawą wpisu do ewidencji gruntów (...)

  Błędny AWZ
 • Zawieszenie postępowania wydania WZ

  Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyłożenie planu planowane jest w marcu 2010r. Wystąpiłem z wnioskiem o warunki zabudowy dla domku jednorodzinnego. (...)

  Zawieszenie postępowania wydania WZ
 • Warunki dla nieruchomości pod stację paliw

  Chcę kupić nieruchomość pod stację paliw. Nie chcę kupić takiej, która się do tego nie nadaje z mocy prawa. Gdzie znajdę przepisy, które wiążą się z tym tematem (wielkość działki, wymagane (...)

  Warunki dla nieruchomości pod stację paliw
 • Czy obowiązuje postanowienie po uchyleniu decyzji

  W 2000 roku Starostwo powiatowe na wniosek strony wszczęło postępowanie w stosunku do decyzji ostatecznej pozwolenia na budowę. Wydało ono postanowienie o wszczęciu postępowania następnie drugie (...)

  Czy obowiązuje postanowienie po uchyleniu decyzji
 • Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

  Organ administracji publicznej stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa w trybie art. 151 § 2 kpa. Czy są jakieś ograniczenia czasowe na uchylenie decyzji ostatecznej w trybie artykułu 154 kpa, (...)

  Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa
 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania

  Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

  Strona nieznana z miejsca zamieszkania
 • Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

  Osoba fizyczna X prowadzi działalność gospodarczą jako taksówkarz. Chciałby założyć spółkę jawną z inną osobą Y. Usługi taxi wykonywałaby pierwsza osoba X, druga osoba Y wykonywałaby (...)

  Usługi taxi w spółce jawnej a licencja
 • Stwierdzenie nieważności postanowienia

  W trakcie postępowania administracyjnego postanowienia można zaskarżyć jedynie wówczas, gdy taka możliwość wynika wprost z przepisu prawnego. Od takich postanowień nie przysługują zażalenia. (...)

  Stwierdzenie nieważności postanowienia
 • Termin dokonania uzgodnień wg KPA

  Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Po sporządzeniu projektu decyzji wystąpiono o dokonanie wymaganych uzgodnień w trybie art. 106 kpa w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia (...)

  Termin dokonania uzgodnień wg KPA
 • Uwierzytelniony odpis decyzji

  Jak powinien wyglądać uwierzytelniony odpis decyzji wójta gminy?

  Uwierzytelniony odpis decyzji
 • Podpis a ważność decyzji administracyjnej

  Otrzymałem decyzję wójta gminy w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Problem polega na tym, że jest to decyzja opatrzona nie oryginalnym, lecz skserowanym podpisem (...)

  Podpis a ważność decyzji administracyjnej
 • Podział nieruchomości a plan zagospodarowania

  W związku z brakiem planu miejscowego oraz ogłoszeniem przez Gminę o przystąpieniu do jego opracowania, postępowanie o podział zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało (...)

  Podział nieruchomości a plan zagospodarowania
 • Zmiana decyzji wzzt

  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy i po 2 latach inwestor złożył wniosek o zmianę tej decyzji na podstawie art. 155 Kpa w ten sposób, aby do decyzji jako stronę ująć również współmałżonka. (...)

  Zmiana decyzji wzzt
 • Przeniesienie do rezerwy

  Na mocy orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej z 4.03.2002 roku poborowy otrzymał kategorię A, Powiatowa Komisja Poborowa uznała zdolność do służby wojskowej, jednakże na mocy decyzji z 4.03.2002 (...)

  Przeniesienie do rezerwy
 • Rejestracja samochodu w spółce cywilnej

  W 2001 r nabyłam samochód jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W 2004 roku zawarłam umowę spółki cywilnej, w której dokonano wpisu o wkładzie własnym - tj. (...)

  Rejestracja samochodu w spółce cywilnej
 • Załatwienie sprawy administracyjnej

  Pytanie dotyczy interpretacji art. 35 par. 3 kpa. Co oznacza określenie "załatwienie sprawy" wymienione w tym przepisie? Czy oznacza to, iż organ ma tylko wydać w ciągu 1 miesiąca decyzję, czy też (...)

  Załatwienie sprawy administracyjnej
 • Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

  Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domku rekreacji indywidualnej. Burmistrz stosowną decyzją odmówił ustalenia warunków (...)

  Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna
 • Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

  W 2002 roku otrzymałem negatywną decyzję dotyczącą nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z 2001 (...)

  Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej
 • Odszkodowanie za nieterminowe załatwianie spraw

  Jestem przedsiębiorcą. 10 miesięcy temu złożyłem wniosek do urzędu miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczyć one miały rozbudowy pensjonatu, który prowadzę. Uważam, że urząd (...)

  Odszkodowanie za nieterminowe załatwianie spraw
 • Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

  Strona postępowania administracyjnego ustanowiła w sprawie wszczętej swój wniosek pełnomocnika. Pełnomocnikiem została osoba z rodziny. Organ, który prowadził postępowanie, został powiadomiony (...)

  Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach pozwolić na wyburzenie?

  Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku
 • Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

  Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę (...)

  Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie
 • Odmowa wszczęcia postępowania-nieważność decyzji

  Czy pismo administracyjne, które nie jest decyzją, ale dotyczy rozstrzygnięcia istotnej kwestii w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, w (...)

  Odmowa wszczęcia postępowania-nieważność decyzji
 • Podstawy odmowy wznowienia postępowania

  "Na etapie rozstrzygania o wznowieniu postępowania organ administracyjny nie bada podstaw wznowienia postępowania. Może tego dokonać tylko i wyłącznie w toku wznowionego postępowania. Dlatego tez (...)

  Podstawy odmowy wznowienia postępowania
 • Wniosek o wznowienie od osoby nie będącej stroną

  We wniosku o wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę podałem "twarde dowody" na zaistnienie sześciu z ośmiu przesłanek wznowienia (1, 2, 4, 5, 6 i 8 z art. 145 par. 1 KPA). Jedną, (...)

  Wniosek o wznowienie od osoby nie będącej stroną
 • Wznowienie postępowania na wniosek i z urzędu

  14.11.2005 r. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania o zezwolenie na budowę m.in. z powodu pominięcia mnie jako strony w postępowaniu pierwotnym. 02.12.2005 r. Starosta wydał decyzję odmawiającą (...)

  Wznowienie postępowania na wniosek i z urzędu
 • Nieważność z mocy prawa pozwolenia na budowę

  Bardzo proszę o podanie przykładu jakiegokolwiek przepisu prawa materialnego (np. prawa budowlanego), który, zgodnie z art. 156 § 1 pkt 7 kpa wyraźnie stanowi, że określona w nim wadliwość decyzji (...)

  Nieważność z mocy prawa pozwolenia na budowę
 • Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności

  Czy fakt, że wojewoda decyzją odmówił unieważnienie decyzji Starosty zezwalającej na budowę, a druga instancja podtrzymała decyzję Wojewody, wyklucza możliwość wznowienia postępowania w sprawie (...)

  Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności