e-prawnik.pl Porady prawne

Decyzja administracyjna porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Prowadzenie egzekucji na podstawie nieostatecznej decyzji administracyjnej

  Czy jest możliwe prowadzenie egzekucji na podstawie nieostatecznej decyzji administracyjnej dotyczącej zobowiązań podatkowych?

  Prowadzenie egzekucji na podstawie nieostatecznej decyzji administracyjnej
 • Decyzje ostateczne a wszczęcie postępowania egzekucyjnego

  Czy decyzje ostateczne, dotyczące zobowiązań podatkowych, stanowią podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

  Decyzje ostateczne a wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej

  W jakich wypadkach może dojść do wstrzymania ostatecznej decyzji administracyjnej dotyczącej zobowiązania podatkowego?

  Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej
 • Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

  W jaki sposób należy zabezpieczyć zobowiązanie w sytuacji, gdy dochodzi do wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego na wniosek?

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
 • Ustalanie linii zabudowy

  Składam wniosek o wuzetkę. Od strony południowej teren graniczy z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Na północy wzdłuż tej samej ulicy (w odległości do 3-krotności szerokości frontu (...)

  Ustalanie linii zabudowy
 • Warunki zabudowy a opłata od wzrostu wartości

  Występuję o wuzetkę na teren, którego nie jestem właścicielem. Czytałem, że kiedyś organy administracji wydawały decyzje nakładające opłatę od wzrostu wartości nieruchomości również w (...)

  Warunki zabudowy a opłata od wzrostu wartości
 • Uprawnienia gminy - prawo wodne (zmiana użytkowania wód w regionie wodnym)

  Jakie uprawnienia ma gmina w przypadku zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym?

  Uprawnienia gminy - prawo wodne (zmiana użytkowania wód w regionie wodnym)
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego

  Jestem zainteresowany zakupem działki na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i chciałbym wystąpić o wuzetkę. Działka znajduje się w województwie śląskim - obszarze, (...)

  Zawieszenie postępowania administracyjnego
 • Informacja publiczna a spółki komunalne

  Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe (sp. z o.o.), której głównym udziałowcem jest miasto posiada dokumentację techniczną i prawną fragmentu kanalizacji. Pracownik przedsiębiorstwa powiedział, (...)

  Informacja publiczna a spółki komunalne
 • Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę

  Staram się o wuzetkę na kilka interesujących mnie terenów. Czy jeśli organ wyda decyzję o warunkach zabudowy obiektem o określonej funkcji i parametrach (wysokość, powierzchnia zabudowy, itd.) (...)

  Warunki zabudowy a pozwolenie na budowę
 • Elementy decyzji o warunkach zabudowy

  Przy składaniu wniosków o wuzetkę urzędy wymagają określenia zapotrzebowania na media (podaje się to szacunkowo, zazwyczaj \'do ... tu jakaś wygórowana liczba\') i dołącza wstępne zapewnienie (...)

  Elementy decyzji o warunkach zabudowy
 • Następcy prawni strony według k.p.a.

  Chciałbym wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy na teren, którego nie jestem właścicielem. Dowiedziałem się, że w sprawie sąsiedniej działki toczy się postępowanie spadkowe. Nie wiem na (...)

  Następcy prawni strony według k.p.a.
 • Drzewa na działce

  Zamierzam kupić działkę budowlaną wcześniej występując o decyzję o warunkach zabudowy. Na działce znajduje się kilka krzewów i drzewek, które chciałbym wyciąć.Czy na wycięcie drzew i krzewów (...)

  Drzewa na działce
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  Zamierzam wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dotyczących działki, której nie jestem właścicielem. Czy każdy może po uprawomocnieniu takiej decyzji wybudować obiekt o wskazanych parametrach (...)

  Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Odszkodowanie za zmianę PZP

  Mam zamiar wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy na kilka gruntów, które mnie interesują. Przeczytałem w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 36 ust. 1), że w razie uchwalenia (...)

  Odszkodowanie za zmianę PZP
 • Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

  Chciałbym uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Planowany obiekt to dom opieki dla osób starszych. Z tego co się orientuję od ewentualnej pozytywnej decyzji odwołanie mogą wnieść sąsiedzi. Jakie (...)

  Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy
 • Uprawnienia właściciela nieruchomości rolnej

  Mam na oku działkę rolno-budowlaną. Według pośrednika mniejsza część działki, może być przeznaczona na cele budowlane. Pozostała część jest działką rolną. Nie jestem zainteresowany prowadzeniem (...)

  Uprawnienia właściciela nieruchomości rolnej
 • Odwołanie od decyzji Prezesa ZUS

  Kto rozpatruje odwołania od negatywnej decyzji Prezesa ZUS?

  Odwołanie od decyzji Prezesa ZUS
 • Decyzja o zmianie pozwolenie na budowę

  Podczas prac budowlanych istotnie odstąpiliśmy od projektu budowlanego. Czy powinniśmy się starać o decyzję o zmianie pozwolenia na budowę?

  Decyzja o zmianie pozwolenie na budowę
 • Podział nieruchomości zabytkowej

  Gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Przy podziale nieruchomości w oparciu o ustalenia (...)

  Podział nieruchomości zabytkowej
 • Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna ma prawo do wydania decyzji, której skutkiem będzie niemożliwość rozpoczęcia działalności fryzjerskiej?

  Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Decyzje wydawane przez organ odwoławczy

  Jakie decyzje może wydać organ odwoławczy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?

  Decyzje wydawane przez organ odwoławczy
 • Decyzja na lokalizację obiektu w pasie drogowym

  Umieszczenie obiektu w pasie drogowym. Czy na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy o drogach publicznych wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych może dotyczyć (...)

  Decyzja na lokalizację obiektu w pasie drogowym
 • Organ właściwy do wydania decyzji

  Wniosłem o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Oczywiście jak przewidziałem, decyzje zostały dwukrotnie utrzymane w mocy. (...)

  Organ właściwy do wydania decyzji
 • Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

  W toku toczącego się postępowania gmina nabyła prawo własności gruntów, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych, przeznaczonych pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych (...)

  Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi
 • Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

  W drodze decyzji administracyjnej Panu X został przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 100,00 zł, czynsz za mieszkanie wynosi 250,00 zł. Pan X powinien na bieżąco dopłacać do czynszu po 150,00 (...)

  Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

  Ostatnio przez media przetoczyła się fala relacji na temat wojny rządu z dopalaczami. Sklepy według relacji były plombowane na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, który wycofał (...)

  Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS
 • Termin do wniesienia odwołania od decyzji

  Starosta wydał decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania. Decyzja wpłynęła do Gminy 09.09.2010 r. Gmina zamierza odwołać się od wydanej decyzji. Termin do wniesienia odwołania to 14 dni od dnia (...)

  Termin do wniesienia odwołania od decyzji
 • Opieszałość urzędu

  Zaskarżyliśmy decyzję Wydziału Urzędu Miejskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako niezgodną z prawem. Rzecz dotyczyła podziału gruntu, który na mocy ustawy powinien zostać przejęty (...)

  Opieszałość urzędu
 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

  Skierowałem do WINB wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności wszystkich ostatecznych decyzji i postanowień wydanych przez p.o. PINB znajdujących się w obiegu prawnym od 2007r., jako wydanych (...)

  Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB
 • Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

  Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje (...)

  Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania
 • Limit licencji dla taksówkarzy

  Rada Miejska uchwala na każdy rok limit nowych licencji do wydania na wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia taksówek. Czy można przydzielać nowe licencje w przypadku gdy osoba , która (...)

  Limit licencji dla taksówkarzy
 • Nieważność decyzji

  W sprawie została wydana decyzja administracyjna, od której zostało złożone odwołanie. Odwołanie zostało rozpatrzone przez organ wyższego stopnia, ale decyzja została utrzymana w mocy. Zamierzam (...)

  Nieważność decyzji
 • Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

  Uzyskałem niedawno warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na jednej z działek wchodzących w skład mojego gospodarstwa rolnego. Z kolei chciałbym uzyskać warunki zabudowy w ramach zabudowy (...)

  Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ
 • Decyzje w sprawie pomocy społecznej

  Proszę podać podstawę prawną uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  Decyzje w sprawie pomocy społecznej
 • Odwołanie od decyzji meldunkowej

  Jestem wraz z żoną właścicielem domu jednorodzinnego. Zameldowany na pobyt stały jestem w moim mieszkaniu w innym mieście. W związku z tym, że faktycznie przebywam jednak w naszym domu i że skończył (...)

  Odwołanie od decyzji meldunkowej
 • Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

  Mimo upływu 5 tygodni organ nie odpowiedział na moje żądanie o uzupełnienie decyzji poprzez wskazanie środków odwoławczych. Celowo odwleka odpowiedź, a może w ogóle jej nie udzieli. Czy w tej (...)

  Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji
 • Odszkodowanie a spadkobiercy nieruchomości

  Postępowanie o ustalenie odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie (...)

  Odszkodowanie a spadkobiercy nieruchomości
 • Odszkodowanie od gminy a śmierć strony

  Postępowanie o ustalenie odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie (...)

  Odszkodowanie od gminy a śmierć strony
 • Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

  Dostałem pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego przez wójta na wniosek jednostki WKU. Chodzi o wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie (...)

  Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony