Decyzja administracyjna

Elementy decyzji o warunkach zabudowy

Elementy decyzji o warunkach zabudowy

Przy składaniu wniosków o wuzetkę urzędy wymagają określenia zapotrzebowania na media (podaje się to szacunkowo, zazwyczaj \'do ... tu jakaś wygórowana liczba\') i dołącza wstępne zapewnienie (...)

Następcy prawni strony według k.p.a.

Następcy prawni strony według k.p.a.

Chciałbym wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy na teren, którego nie jestem właścicielem. Dowiedziałem się, że w sprawie sąsiedniej działki toczy się postępowanie spadkowe. Nie wiem na (...)

Drzewa na działce

Drzewa na działce

Zamierzam kupić działkę budowlaną wcześniej występując o decyzję o warunkach zabudowy. Na działce znajduje się kilka krzewów i drzewek, które chciałbym wyciąć.Czy na wycięcie drzew i krzewów (...)

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Zamierzam wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dotyczących działki, której nie jestem właścicielem. Czy każdy może po uprawomocnieniu takiej decyzji wybudować obiekt o wskazanych parametrach (...)

Odszkodowanie za zmianę PZP

Odszkodowanie za zmianę PZP

Mam zamiar wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy na kilka gruntów, które mnie interesują. Przeczytałem w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 36 ust. 1), że w razie uchwalenia (...)

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Chciałbym uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Planowany obiekt to dom opieki dla osób starszych. Z tego co się orientuję od ewentualnej pozytywnej decyzji odwołanie mogą wnieść sąsiedzi. Jakie (...)

Uprawnienia właściciela nieruchomości rolnej

Uprawnienia właściciela nieruchomości rolnej

Mam na oku działkę rolno-budowlaną. Według pośrednika mniejsza część działki, może być przeznaczona na cele budowlane. Pozostała część jest działką rolną. Nie jestem zainteresowany prowadzeniem (...)

Odwołanie od decyzji Prezesa ZUS

Odwołanie od decyzji Prezesa ZUS

Kto rozpatruje odwołania od negatywnej decyzji Prezesa ZUS?

Decyzja o zmianie pozwolenie na budowę

Decyzja o zmianie pozwolenie na budowę

Podczas prac budowlanych istotnie odstąpiliśmy od projektu budowlanego. Czy powinniśmy się starać o decyzję o zmianie pozwolenia na budowę?

Podział nieruchomości zabytkowej

Podział nieruchomości zabytkowej

Gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Przy podziale nieruchomości w oparciu o ustalenia (...)

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna ma prawo do wydania decyzji, której skutkiem będzie niemożliwość rozpoczęcia działalności fryzjerskiej?

Decyzje wydawane przez organ odwoławczy

Decyzje wydawane przez organ odwoławczy

Jakie decyzje może wydać organ odwoławczy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?

Decyzja na lokalizację obiektu w pasie drogowym

Decyzja na lokalizację obiektu w pasie drogowym

Umieszczenie obiektu w pasie drogowym. Czy na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy o drogach publicznych wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych może dotyczyć (...)

Organ właściwy do wydania decyzji

Organ właściwy do wydania decyzji

Wniosłem o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Oczywiście jak przewidziałem, decyzje zostały dwukrotnie utrzymane w mocy. (...)

Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

W toku toczącego się postępowania gmina nabyła prawo własności gruntów, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych, przeznaczonych pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych (...)

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

W drodze decyzji administracyjnej Panu X został przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 100,00 zł, czynsz za mieszkanie wynosi 250,00 zł. Pan X powinien na bieżąco dopłacać do czynszu po 150,00 (...)

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS

Ostatnio przez media przetoczyła się fala relacji na temat wojny rządu z dopalaczami. Sklepy według relacji były plombowane na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, który wycofał (...)

Termin do wniesienia odwołania od decyzji

Termin do wniesienia odwołania od decyzji

Starosta wydał decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania. Decyzja wpłynęła do Gminy 09.09.2010 r. Gmina zamierza odwołać się od wydanej decyzji. Termin do wniesienia odwołania to 14 dni od dnia (...)

Opieszałość urzędu

Opieszałość urzędu

Zaskarżyliśmy decyzję Wydziału Urzędu Miejskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako niezgodną z prawem. Rzecz dotyczyła podziału gruntu, który na mocy ustawy powinien zostać przejęty (...)

Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Skierowałem do WINB wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności wszystkich ostatecznych decyzji i postanowień wydanych przez p.o. PINB znajdujących się w obiegu prawnym od 2007r., jako wydanych (...)

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje (...)

Limit licencji dla taksówkarzy

Limit licencji dla taksówkarzy

Rada Miejska uchwala na każdy rok limit nowych licencji do wydania na wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia taksówek. Czy można przydzielać nowe licencje w przypadku gdy osoba , która (...)

Nieważność decyzji

Nieważność decyzji

W sprawie została wydana decyzja administracyjna, od której zostało złożone odwołanie. Odwołanie zostało rozpatrzone przez organ wyższego stopnia, ale decyzja została utrzymana w mocy. Zamierzam (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Uzyskałem niedawno warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na jednej z działek wchodzących w skład mojego gospodarstwa rolnego. Z kolei chciałbym uzyskać warunki zabudowy w ramach zabudowy (...)

Decyzje w sprawie pomocy społecznej

Decyzje w sprawie pomocy społecznej

Proszę podać podstawę prawną uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Odwołanie od decyzji meldunkowej

Odwołanie od decyzji meldunkowej

Jestem wraz z żoną właścicielem domu jednorodzinnego. Zameldowany na pobyt stały jestem w moim mieszkaniu w innym mieście. W związku z tym, że faktycznie przebywam jednak w naszym domu i że skończył (...)

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Mimo upływu 5 tygodni organ nie odpowiedział na moje żądanie o uzupełnienie decyzji poprzez wskazanie środków odwoławczych. Celowo odwleka odpowiedź, a może w ogóle jej nie udzieli. Czy w tej (...)

Odszkodowanie a spadkobiercy nieruchomości

Odszkodowanie a spadkobiercy nieruchomości

Postępowanie o ustalenie odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie (...)

Odszkodowanie od gminy a śmierć strony

Odszkodowanie od gminy a śmierć strony

Postępowanie o ustalenie odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie (...)

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Dostałem pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego przez wójta na wniosek jednostki WKU. Chodzi o wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli wniosek o zwrot tej opłaty (...)

Zastosowanie art. 130 § 4 KPA

Zastosowanie art. 130 § 4 KPA

Prezydent na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wydaje decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości. Decyzja taka staje się ostateczna po upływie 14 dni licząc (...)

Nowa ustawa hazardowa - art.2 ust.6

Nowa ustawa hazardowa - art.2 ust.6

Nowa ustawa hazardowa: art.2 ust. 6. Chciałbym zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie decyzji czy dana gra jest grą losową w rozumieniu nowej ustawy hazardowej. Czy mogę wystąpić z takim (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Jestem właścicielem nieruchomości, która w całości przeznaczona jest na najem lokali mieszkalnych. W jednym z mieszkań syn zmarłej osoby, która była najemcą na podstawie tzw. decyzji o przydziale (...)

Zmiana decyzji środowiskowej

Zmiana decyzji środowiskowej

W toku postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji środowiskowej zostało wydane postanowienie, na które służy zażalenie. Strony postępowania zażalenia nie wniosły. Jednak po (...)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Jestem współwłaścicielem działki.Jeszcze przed jej nabyciem wystąpiłam do urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy.Uzyskałam je ,ale w trakcie przygotowania projektu okazało się, że wg.ekspertyzy (...)

Wymeldowanie córki z domu

Wymeldowanie córki z domu

Mój mąż postanowił (sam, bez mojej zgody), że jeżeli moja córka (nie jest jego dzieckiem) ukończy 18 lat wymelduje ją z naszego wspólnego domu (kupiliśmy go jeszcze przed ślubem po połowie). (...)

Odszkodowanie od organu

Odszkodowanie od organu

Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe (...)

Wstawienie masztu na działce

Wstawienie masztu na działce

Chce wstawić maszt na działce na użytek telekomunikacyjny i w przypadku fundamentu wiem że muszę mieć plan budowlany, zgody budowlane itp., jednakże wstawiając słup betonowy np. 15m, który jest (...)

Renta planistyczna

Renta planistyczna

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w urzędzie gminy poinformowano mnie, że w przypadku zbycia takiej działki, zgodnie (...)

Wywiad środkowsikowy do dodatku

Wywiad środkowsikowy do dodatku

W gminie x nie ma upoważnionego pracownika, który przeprowadzałby wywiady środkowiskowe w celu przyznania dodatku mieszkaniowego. Na zlecenia gminy czynności takie sporadycznie przeprowadza MOPS. (...)

Błędny AWZ

Błędny AWZ

Geodeta - biegły sądowy stwierdził pisemnie, że nieruchomość mylnie została wpisana do aktu własności ziemi (AWZ) i w konsekwencji ten błędny AWZ stał się podstawą wpisu do ewidencji gruntów (...)

Zawieszenie postępowania wydania WZ

Zawieszenie postępowania wydania WZ

Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyłożenie planu planowane jest w marcu 2010r. Wystąpiłem z wnioskiem o warunki zabudowy dla domku jednorodzinnego. (...)

Warunki dla nieruchomości pod stację paliw

Warunki dla nieruchomości pod stację paliw

Chcę kupić nieruchomość pod stację paliw. Nie chcę kupić takiej, która się do tego nie nadaje z mocy prawa. Gdzie znajdę przepisy, które wiążą się z tym tematem (wielkość działki, wymagane (...)

Czy obowiązuje postanowienie po uchyleniu decyzji

Czy obowiązuje postanowienie po uchyleniu decyzji

W 2000 roku Starostwo powiatowe na wniosek strony wszczęło postępowanie w stosunku do decyzji ostatecznej pozwolenia na budowę. Wydało ono postanowienie o wszczęciu postępowania następnie drugie (...)

Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

Organ administracji publicznej stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa w trybie art. 151 § 2 kpa. Czy są jakieś ograniczenia czasowe na uchylenie decyzji ostatecznej w trybie artykułu 154 kpa, (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Usługi taxi w spółce jawnej a licencja

Osoba fizyczna X prowadzi działalność gospodarczą jako taksówkarz. Chciałby założyć spółkę jawną z inną osobą Y. Usługi taxi wykonywałaby pierwsza osoba X, druga osoba Y wykonywałaby (...)

Stwierdzenie nieważności postanowienia

Stwierdzenie nieważności postanowienia

W trakcie postępowania administracyjnego postanowienia można zaskarżyć jedynie wówczas, gdy taka możliwość wynika wprost z przepisu prawnego. Od takich postanowień nie przysługują zażalenia. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: