Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Strona postępowania administracyjnego ustanowiła w sprawie wszczętej swój wniosek pełnomocnika. Pełnomocnikiem została osoba z rodziny. Organ, który prowadził postępowanie, został powiadomiony o pełnomocnictwie. W toku sprawy organ wezwał stronę do stawiennictwa celem złożenia wyjaśnień - pismo to skierował jednak nie do pełnomocnika, a do strony. Strona przebywająca wówczas za granicą nie odebrała wezwania, zostało ono powtórnie awizowane i organ uznał je za doręczone. Następnie organ wydał decyzję negatywną dla strony, powołując się na to, że nie stawiła się ona na wezwanie do złożenia wyjaśnień. Czy organ mógł wydać decyzję negatywną dla strony na tej podstawie, iż nie stawiła się ona na wezwanie do złożenia wyjaśnień? Czy można uznać za doręczone wezwanie do stawiennictwa wysłane stronie, a nie pełnomocnikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego ustanowienie pełnomocnika jest dopuszczalne jeżeli sprawa, która jest przedmiotem postępowania nie wymaga osobistego działania strony. Tym samym to rodzaj sprawy przesądza o dopuszczalności ustanowienia pełnomocnika. Jeśli charakter sprawy pozwala na ustanowienie pełnomocnika, wówczas pisma są doręczane pełnomocnikowi. Art. 50 kpa stanowi, że organ jest upoważniony do wezwania strony do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych. Z tego przepisu należy przede  wszystkim wyciągnąć wniosek, że pomimo istnienia pełnomocnictwa, organ może wezwać stronę do złożenia wyjaśnień osobiście jeśli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy. To czy konieczne w danej sprawie jest złożenie wyjaśnień osobiście decyduje organ prowadzący postępowanie, mając na uwadze przede wszystkim charakter danej sprawy. Możliwe jest zatem, że organ prowadzący postępowanie uzna, że konieczne jest złożenie wyjaśnień przez stronę osobiście ponieważ pełnomocnik nie posiada wiedzy pozwalającej na pełne wyjaśnienie sprawy. Jeśli w opinii organu konieczne jest złożenie wyjaśnień osobiście przez stronę, wówczas wezwanie powinno być skierowane do strony i w związku z tym doręczone stronie. Obowiązkiem strony i jej pełnomocnika jest informowanie organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie adresu strony. Sankcją niedochowania tego obowiązku jest skutek w postaci zwrotu niedoręczonego pisma do organu ze skutkiem doręczenia. Jeśli zatem strona po wszczęciu postępowania wyjechała za granicę, wówczas należało poinformować organ o takim fakcie.

O tym czy organ może wydać decyzję negatywną w oparciu o brak wyjaśnień strony decydują przepisy materialne, a nie przepisy postępowania administracyjnego. Jeśli zatem konkretny przepis prawa materialnego (np. pochodzący z ustawy, która reguluje daną sferę życia) przewiduje, że dla wydania decyzji konieczne jest udzielenie konkretnych informacji, a pełnomocnik tych informacji nie posiada, wydanie decyzji negatywnej wydaje się być dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: