e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

20.9.2019

Michał Pichór

Radca prawny

Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania takiej umowy? 

Rzekomy pełnomocnik

Kodeks cywilny zawiera regulacje odnośnie ważności kontraktu zawartego przez rzekomego pełnomocnika.

Znajduje się ona w art. 103 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

§ 1 Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2 Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3 W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Jak wynika z powyższego, regulacja ta dotyczy sytuacji, gdy działający pełnomocnik nie ma umocowania lub przekroczy jego zakres. Istotnym jest podkreślenie faktu, iż brak umocowania dotyczy sytuacji, gdy w ogóle nie zostało ono udzielone, jak również, gdy jest ono nieważne z uwagi na np. niezachowanie odpowiedniej formy jego udzielenia. Zawarta w ten sposób umowa jest dotknięta sankcją bezskuteczności zawieszonej. Jej skuteczność zależy od tego, czy osoba w imieniu, której działa pełnomocnik - potwierdzi ją. Zatem w celu poprawnego zawarcia umowy, osoba, która zawarła umowę z rzekomym pełnomocnikiem, powinna zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o potwierdzenie dokonania tej czynności w określonym terminie. Odmowa potwierdzenia dokonanej czynności lub też brak reakcji w wyznaczonym terminie, powoduje, iż po stronie osoby, która zawarła umowę z rzekomym pełnomocnikiem powstaje roszczenie o zwrot tego, co rzekomy pełnomocnik otrzymał w związku z umową, jak również roszczenie o naprawienie szkody.

Co się dzieje w przypadku, gdy pełnomocnik dokonał czynności jednostronnej?

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 104 k.c., czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania (czyli zastosowanie znajdzie art. 103 k.c.). 

Jakie skutki ma zawarcie umowy po wygaśnięciu pełnomocnictwa?

Ta okoliczność została przewidziana w art. 105 k.c., który stanowi, iż jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. Zatem w razie wykazania przez mocodawcę pełnomocnika, że druga stron o wygaśnięciu pełnomocnictwa wiedziała lub mogła się łatwo dowiedzieć, umowa będzie nieważna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (6)

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

anetek

17.2.2018 8:35:8

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Witam , mam pytanie czy jeżeli ktos podpisał za mnie umowe OC bez mojej wiedzy taka umowa jest ważna

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Irek

2.10.2017 23:18:23

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Witam. Mam pytanie co w sytuacji jeżeli ktoś nie uprawniony podpisał umowę na wynajem powierzchni magazynowych i zrobił na firmie zadłużenie?

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Michał Pichór

10.9.2017 23:45:38

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Do Ami Wald. W tym przypadku, aby cokolwiek doradzić, należałoby się zapoznać z dokładnie ze sprawą. Niestety przedstawiony stan faktyczny w komentarzu, uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Michał Pichór

10.9.2017 23:41:41

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Do użytkownika EWA. Jeżeli została wyrządzona szkoda, może domagać się odszkodowania.

Re:Umowa o wykonanie usługi przez Wykonawcę na wygrany przetarg od Zamawiajacego

Ami Wald

17.8.2017 21:58:59

Re:Umowa o wykonanie usługi przez Wykonawcę na wygrany przetarg od Zamawiajacego

Została spisana umowa o wykonanie usługi na rzecz Zamawiajacego ktory ogłosił przetarg na zamowienie publiczne remontu budynku zespolu szkoł. Ze strony Gminy podpisali upowaznieni przedstawiciele Gminy ale wymieniona kobieta jako wykonawca jednoosobowa firma dzialanosci gospodarczej jej nie podpisala tylko podpisala ja osoba ktora poslugiwala sie pieczatka firmy i podpisem nieczytelnym. Bylo to w roku 2015. Ponieważ wykonawca nie zawarł umowy o prawa autorskie a sprzedał projekt Zamawiajacemu. autor dzieła stwierdził, że kobieta bedaca właścicielem firmy inaczej sie podpisuje wiec napisał do sadu, że Umwa miedzy stronami Gmina i Wykonawcą nie została zawarta przez wykonawcę i zażądał biegłego do oceny sfałszowania podpisu Wykonawcy. W sądzie w roku 2017 Kobieta właściciel firmy. potwierdziła,że podpis pod umową nie jest jej. ale udzieliła pełnomocnictwa jednemu mezczyznie. Sędzia w terminie 21 dni zażadał dostarczenia pełnomocnictwa. Ponieważ unieważnienie umowy potwierdza, że prawa autorskie nie przeszły na Gmine. Doszło do oszustwa poza plecami Powoda i Sądu i Pozwana dostarczyła treść pełnomocnictwa i oczywiście wstawiła datę z roku 2015 dokument nie jest nigdzie rejestrowany nie jest wpisany w CEIDG ani nie jest sporządzony przez Notariusza moim zdaniem na potrzeby sfałszowane pelnomocnictwo i wystawione w roku 2017. W innym Sadzie wystapilem o zapłate do Sadu w Piasecznie o zaplate do Wlasciciela i tego człowieka. Ale sedzia wobec niego umożył sprawę bo wydajc wyrok w tresci wyroku napisał, że pełnomocnik nie odpowiada za strone finansowa. Jak obalic penomocnictow podane obecnie do sadu i jak wzruszyc wyrok w ktorym Sedzia nie znal ma pismie ze Penomocnik. nie ma obowiazku regulowac zobowiazan finansowych firmy. Bo jesli nie istnieje mozliwośc podwazenia obecnie uwidocznionego pelnomocntctwa. To moze istnieje możliwość obecnie najac pelnomocnitwao wzruszenie wyroku, uzasadniajac je właściciel firmy i jego pelnomocnik nie ujawnili prawdy i pełnomocnik miał obowiązek regulowac sprawy finasowe za właściciela bo tak obecnie stoi w pelnomocnictwie.

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

ewa

9.12.2016 17:10:9

Re: Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

A czego może się domagać w takiej sytuacji ten mocodawca, którego pełnomocnik działał bez zgody mocodawcy i czy jego roszczenia są zależne tylko od wykonania zobowiazania przez mocodawce w stosunku do osoby 3?

Pokaż wszystkie komentarze (6)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ