Wyburzenie zabytkowego budynku

Pytanie:

"Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?"

Odpowiedź prawnika: Wyburzenie zabytkowego budynku

Pozwolenie konserwatora zabytków jest wymagane miedzy innymi na dokonywanie prac budowlanych dotyczących zabytku i w otoczeniu zabytku. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Wniosek powinien zawierać:

  1.  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
  2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku, miejsca badań archeologicznych, z określeniem współrzędnych geodezyjnych albo poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków,
  3. program planowanych robót budowlanych, robót budowlanych w otoczeniu zabytku, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, badań archeologicznych, innych działań albo poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków,
  4. wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
  5. uzasadnienie wniosku,
  6. imię, nazwisko osoby kierującej robotami budowlanymi lub robotami budowlanymi w otoczeniu zabytku, a do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez tą osobę kwalifikacji i praktyki zawodowej.

Należy jednak zaznaczyć, że pozwolenie (regulowane przepisami prawa budowlanego) na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane dopiero po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika