Wyburzenie zabytkowego budynku

Pytanie:

Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pozwolenie konserwatora zabytków jest wymagane miedzy innymi na dokonywanie prac budowlanych dotyczących zabytku i w otoczeniu zabytku. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Wniosek powinien zawierać:

  1.  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
  2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku, miejsca badań archeologicznych, z określeniem współrzędnych geodezyjnych albo poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków,
  3. program planowanych robót budowlanych, robót budowlanych w otoczeniu zabytku, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, badań archeologicznych, innych działań albo poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków,
  4. wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
  5. uzasadnienie wniosku,
  6. imię, nazwisko osoby kierującej robotami budowlanymi lub robotami budowlanymi w otoczeniu zabytku, a do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez tą osobę kwalifikacji i praktyki zawodowej.

Należy jednak zaznaczyć, że pozwolenie (regulowane przepisami prawa budowlanego) na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane dopiero po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ architektoniczno-budowlany w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: