Załatwienie sprawy administracyjnej

Pytanie:

Pytanie dotyczy interpretacji art. 35 par. 3 kpa. Co oznacza określenie "załatwienie sprawy" wymienione w tym przepisie? Czy oznacza to, iż organ ma tylko wydać w ciągu 1 miesiąca decyzję, czy też w ciągu 1 miesiąca decyzja ta ma być skutecznie doręczona?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Użyte w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego określenie "załatwienie sprawy" administracyjnej należy wiązać z innymi postanowieniami tego kodeksu oraz zasadami, które wiążą się z procedurą administracyjną. Art. 104 kpa przewiduje, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Należy uznać, że załatwienie sprawy przez organ dotyczy jedynie wydania określonego aktu przez organ administracji publicznej, nie obejmuje zaś swym zasięgiem czynności doręczenia tego aktu stronie. Zakreślone w kpa terminy załatwiania spraw dotyczą całokształtu czynności organów administracji publicznej zmierzających do wydania określonego aktu władczego. Załatwienie sprawy oznacza zatem wydanie określonej decyzji na skutek zgromadzenia przez organ stosownej dokumentacji i - w razie potrzeby - przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Doręczenie aktu wydanego przez organ jest czynnością niezależną, do której nie mają zastosowania terminy określone w art. 35 kpa. Gdyby uznać inaczej, spowodowałoby to w niektórych przypadkach kompletny paraliż w działalności organów - w szczególności w sytuacjach, gdyby doręczenie decyzji i innych aktów było długotrwałe, nader utrudnione lub niemożliwe.

Z drugiej strony można mieć do czynienia z sytuacją, gdy organ, już po wydaniu decyzji, nie podejmuje żadnych czynności w celu doręczenia stronie rozstrzygnięcia. W takiej sytuacji, należałoby uznać, że mamy do czynienia z bezczynnością organu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 13.10.2017

  Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.

 • 11.6.2017

  Możliwe milczące załatwienie sprawy

  Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że „milczenie” organu, tzn. brak de­cyzji po upływie określonego terminu na załatwienie sprawy, poczytuje się w pewnych (...)

 • 13.3.2014

  W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  Zgodnie z ogólną zasadą Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami (...)

 • 25.2.2012

  Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

  Zdarza się, że będąc podatnikami nie możemy się doczekać decyzji organu podatkowego w sprawie naszego zobowiązania wobec fiskusa. Warto pamiętać, iż dla zabezpieczenia podatnika przed skutkami (...)