e-prawnik.pl Porady prawne

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

Pytanie:

W 2002 roku otrzymałem negatywną decyzję dotyczącą nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z 2001 roku. Obecnie zwróciłem się do gminy o zmianę lub uchylenie tejże decyzji na decyzję korzystną dla mnie czyli która pozwalałaby mi nieodpłatnie przekształcić wieczyste we własność. Czy uchylenie niekorzystnej dla mnie decyzji z 2002 r. spowoduje że mój wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie rozpatrywany w oparciu o przepisy nowej ustawy z 2005 roku? Czy też możliwa jest zmiana przedmiotowej decyzji polegająca na przyznaniu mi prawa do nieodpłatnego nabycia własności w oparciu o przepisy nieistniejącej już ustawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

6.2.2007

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Taka zmiana lub uchylenie następuje w wyniku wydania kolejnej decyzji. Uchyleniu lub zmianie w tym trybie mogą ulec jedynie takie decyzje niewadliwe, które mają charakter uznaniowy lub przy wydaniu których organ administracji ma do wyboru pewną gamę rozstrzygnięć, z których każde jest zgodne z prawem (teza pierwsza wyroku NSA z 4 października 1999 r., IV SA 1459/97; wyrok NSA z 4 października 1999 r., IV SA 1434/97; wyrok NSA z 1 marca 1996 r., III SA 362/95 - M.Podat. 1997, nr 3, poz. 78). Tym samym uchyleniu i zmianie może ulec decyzja, która była wynikiem dokonania przez organ wyboru jednej spośród kilu dopuszczalnych opcji. Orzeczenie o spełnianiu bądź braku spełniania przesłanek nie jest decyzją uznaniową to znaczy taka w której organ administracji nie ma wyboru co do jednego z pośród kilku dopuszczalnych wariantów wariantów.

Jeśli zatem okoliczności występujące w Pańskiej sprawie nie uzasadniały wydania decyzji pozytywnej, wniosek o uchylenie i zmianę decyzji złożony przez Pana nie zaowocuje rozstrzygnięciem zgodnym z Pana oczekiwaniami. Jeśli chce Pan wskazać, że w obowiązującym wcześniej stanie prawnym istniały przesłanki do nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wówczas złożony przez Pana wniosek o uchylenie i zmianę będzie w istocie wnioskiem o wznowienie postępowania i będzie rozpatrywany pod względem dopuszczalności Pana wniosku (art. 145 i następne kpa). Jeśli istnieją przesłanki do wznowienia postępowania to, jak zostało wskazane powyżej, nie będzie możliwym wydane decyzji w sprawie uchylenia i zmiany decyzji.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w związku z faktem zmiany przepisów możliwe jest ponowne wniesienie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Jeśli na gruncie nowych przepisów będzie Pan spełniał przesłanki określone w ustawie, wówczas organ będzie zobowiązany do wydania decyzji pozytywnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ