Postępowanie administracyjne

Data doręczenia decyzji administracyjnej

Data doręczenia decyzji administracyjnej

W październiku br użytkownicy sąsiednich działek otrzymali wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Ponieważ do mnie to wypowiedzenie nie dotarło, skontaktowałam (...)

Skarga na wójta na bezczynność

Skarga na wójta na bezczynność

Jako lokator mieszkania będącego własnością gminy zwróciłem się pismem z prośbą o naprawę sperforowanej, cieknącej rury wodociągowej w piwnicy budynku. Od 3 miesięcy nie ma reakcji (...)

Odwołanie podpisane przez rodzica strony

Odwołanie podpisane przez rodzica strony

X po odmowie przyznania zasiłku celowego złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak odwołanie to nie było ani napisane ani też podpisane przez samą zainteresowaną. Podpisała (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wyniku wniesionego przez stronę odwołania, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ wyższej instancji po rozpatrzeniu sprawy (...)

Poświadczenie za zgodność w administracji

Poświadczenie za zgodność w administracji

Jakie przepisy regulują potwierdzenie kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracowników administracji rządowej i samorządowej? Chodzi mi o sytuację, gdy składam np. wniosek (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe przedmioty, biżuterię (...)

Wniosek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego

Wniosek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego

Jakie sprawy mogą być załatwione w trybie wniosku na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego?

Czy odwołując się od decyzji ZUS do OS organ może zmienić decyzję

Czy odwołując się od decyzji ZUS do OS organ może zmienić decyzję

Strona wnosi odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego (za pośrednictwem organu). Czy w takiej sytuacji obowiązuje ogólna zasada, że organ może zmienić decyzję bez przesyłania jej do sądu?

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości

Gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania publicznego w którym część nieruchomości przewidziana jest pod urządzenie dróg publicznych. Odpowiednio więc do ustaleń planu a także w związku (...)

Zaświadczenie wydane przez organ administracyjny

Zaświadczenie wydane przez organ administracyjny

Jaki cel ma zaświadczenie wydane przez organ administracyjny?

Pojęcie decyzji administracyjnej

Pojęcie decyzji administracyjnej

W jaki sposób definiowane jest pojęcie decyzji administracyjnej?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Które przepisy regulują jaki zestaw dokumentów (jeśli chodzi o mapy, a nie inne dokumenty np. zapewnienia od dostawców mediów) należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? (...)

Łączenie działek

Łączenie działek

Chciałbym wystąpić o warunki zabudowy dla terenu położonego na dwóch odrębnych, sąsiednich działkach (odrębnych administracyjnie i własnościowo w sensie KW). Załóżmy, że organ wyda pozytywną (...)

Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej przeznaczonej w mpzp pod usługi oświaty. Nieruchomość jest oddana w nieodpłatne użytkowanie osobie fizycznej prowadzącej na tej nieruchomości (...)

Uchylenie decyzji przy wielości stron postępowania

Uchylenie decyzji przy wielości stron postępowania

W wyniku zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (...)

Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Przed czterema laty złożyłem w ZUS-ie zwolnienie lekarskie. ZUS jednak do dzisiaj nie wypłacił zasiłku. Nie dostałem też decyzji odmownej. Po próbie telefonicznego wyjaśnienia sprawy dowiedziałem (...)

Odpisy dokumentów dla wniosku o dofinansowanie

Odpisy dokumentów dla wniosku o dofinansowanie

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 70b pkt. 7 do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów. W związku z tym, że Urząd wystawia decyzje o przyznaniu dofinansowania pracodawcy za kształcenie (...)

Pozwolenie na broń palną

Pozwolenie na broń palną

Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety (...)

Wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

Wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

Stosując się do Państwa wskazówek złożyłem wniosek do wójta o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Naczelnika Gminy z dnia 09-09-1975r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego na sąsiedniej (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zespół Opieki Zdrowotnej zamierza rozbudować swoje struktury o hospicjum. W tym celu złożył do gminy wniosek o przekazanie nieruchomości z przeznaczeniem na ten cel. Miejscowy plan zagospodarowania (...)

Rozprawa administracyjna

Rozprawa administracyjna

Na czym polega rozprawa administracyjna? Po jakim czasie od złożenia wniosku, który będzie rozstrzygany poprzez rozprawę administracyjną musi się ona odbyć? Rozprawa ma dotyczyć wydania decyzji (...)

Przekazanie sprawy właściwemu organowi

Przekazanie sprawy właściwemu organowi

Czy postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości (art. 65 kpa) powinno być wydane wobec organu właściwego i jedynie przesłane do wiadomości wnoszącego sprawę, czy też należy wydać (...)

Odwołanie od decyzji meldunkowej

Odwołanie od decyzji meldunkowej

Jestem wraz z żoną właścicielem domu jednorodzinnego. Zameldowany na pobyt stały jestem w moim mieszkaniu w innym mieście. W związku z tym, że faktycznie przebywam jednak w naszym domu i że skończył (...)

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Złożyłem w gminie wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Po ponad miesięcznym oczekiwaniu otrzymałem od RDOŚ (planowana inwestycja leży na terenie parku krajobrazowego) pismo przesuwające o kilkanaście (...)

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Dostałem pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego przez wójta na wniosek jednostki WKU. Chodzi o wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie (...)

Szerokość drogi dojazdowej

Szerokość drogi dojazdowej

Złożono wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych z jednoczesnym wydzieleniem 4 działek budowlanych z wewnętrzną drogą dojazdową bez (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Konsultacja z radcą prawnym

Konsultacja z radcą prawnym

Wystąpił pewien \"zator\" w urzędzie miejskim i placówkach zależnych. Każda informacja ustana czy pisemna musi być (wg urzędników) konsultowana z radcą prawnym. Np. proszę o informacje czy dana (...)

Język urzędowy a postępowanie przed organem ZUS

Język urzędowy a postępowanie przed organem ZUS

Prowadzę na terenie Polski jednoosobową działalność gospodarczą i do nie dawna podlegałem z tego tytułu polskiemu ubezpieczeniu społecznemu. Jednak od 01.08.2009 podjąłem też zatrudnienie na (...)

Skarga do WSA

Skarga do WSA

Gmina zaniechała wykonania czynności nakazanych prawem. Chcę w oparciu o przepisy ppsa wezwać ją do usunięcia naruszenia prawa. Nie wiem jednak - bo z przepisów to nie wynika - czy w przypadku, (...)

Wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 kpa

Wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 kpa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą wykonania czynności w określonym czasie. W trybie odwoławczym Wojewódzki Inspektor utrzymał w mocy decyzję PINB, lecz zmienił (...)

Zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania

W trakcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości zmarł wnioskodawca, będący jedyną stroną postępowania. Geodeta dostarczył projekt podziału, jednak ze względu na śmierć strony, postępowanie (...)

Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie

Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie

Zgłosiłem wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej na sąsiedniej działce w lutym 2008r. PINB nie zawiadomił mnie o wszczęciu postępowania administracyjnego. (...)

Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

Decyzję podpisał z upoważnienia Wojewody Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. W nagłówku widnieje pieczątka Urzędu Wojewódzkiego a nie Wojewody. Okrągła pieczęć na decyzji to (...)

Elementy istotne decyzji administracyjnej

Elementy istotne decyzji administracyjnej

W odpowiedzi na moją skargę na przeprowadzenie przez wojewodę, w moim przekonaniu niedopuszczalnej egzekucji, minister przesłał mi jedynie pismo (a nie decyzję) w którym podziela stanowisko i argumentację (...)

Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji

Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji

Decyzją z dnia 10.05.1990r. wojewoda ostrołęcki na podstawie ustawy (dz.u. nr 31 poz.191 i nr 43 poz.253) stwierdził nabycie nieodpłatne przez gminę gruntów pod drogę zgodnie z załączoną kartą (...)

Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg

Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg

Mieszkam w budynku gminnym, chcę go kupić w trybie bezprzetargowym, ale Pan Burmistrz uparł się, iż da go na przetarg. Burmistrz nie wypowiedział umowy najmu, przesłał jedynie pismo, iż został (...)

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie (...)

Bezczynność a skarga do wsa

Bezczynność a skarga do wsa

1.osoba A odwołuje się do WSA od negatywnej decyzji II instancji wydanej w I instancji ponad rok temu na podstawie KPA.(4 dec.) 2.Rzecznik Praw Obywatelskich niespełna rok temu w swoim urzędowym piśmie (...)

Wyznaczenie następców prawnych

Wyznaczenie następców prawnych

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem wniosku o rozgraniczenie zmarł przed wszczęciem postępowania, co ujawniło się dopiero w toku postępowania, i nie zostało przeprowadzone (...)

Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne

Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne

Jesteśmy lokatorami czterech mieszkań w budynku stanowiącym własność gminy. Pomimo dwukrotnie składanego pisma o sprzedaż wójt nie przedstawił nam oferty cenowej mieszkań. W końcu w wyniku (...)

Wznowienie postępowania a nieważność decyzji

Wznowienie postępowania a nieważność decyzji

Przez przypadek w toku rozprawy sądowej wyszło na jaw , że sąsiad w 1975r. uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce rolnej (złożył odpis pozwolenia potwierdzony (...)

Przekształcenie użytkowania a koszty operatu

Przekształcenie użytkowania a koszty operatu

Będąc użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność gminną zwróciłem się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu (...)

Mieszkanie w strefie płatnego parkowania

Mieszkanie w strefie płatnego parkowania

Mam mieszkanie w budynku umiejscowionym w strefie płatnego parkowania. Uchwała Rady Miasta nie zwalnia lokatorów budynków graniczących z drogą publiczną z wnoszenia opłat. Nigdzie w pobliżu domu (...)

Bezczynność organu a odszkodowanie

Bezczynność organu a odszkodowanie

W odpowiedzi na moją skargę na wójta odnośnie nie przekazania mojego pisma z dnia 9 czerwca 2008r. wg właściwości do starostwa, postanowieniem z dnia 30 lipca 2008r. SKO uznało pozostawanie organu (...)

Termin uzupełnienia wniosku

Termin uzupełnienia wniosku

Złożony został wniosek o ustalenie warunków zabudowy i w trakcie trwającego postępowania administracyjnego poinformowano mnie pisemnie o konieczności uzupełnienia przedmiotowego wniosku w terminie (...)

Podział nieruchomości rolnej

Podział nieruchomości rolnej

Jestem właścicielem działki rolnej (w planach zagospodarowania grunt ten jest przewidziany pod zabudowę zagrodowa) - jest ona dość wąska - dlatego chciałbym dokupić działkę obok - a następnie (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

W związku z art. 145 par. 1 pkt 8) i art. 148 kpa złożono wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. Okolicznością stanowiącą podstawę do wznowienia jest orzeczenie (...)

Fotografowanie akt sprawy administracyjnej

Fotografowanie akt sprawy administracyjnej

Zostałem poinformowany przez Urząd Gminy, iż mogę zapoznać się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji. W związku z tym, że tych akt było dużo, poprosiłem o możliwość skorzystania (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: