Fotografowanie akt sprawy administracyjnej

Pytanie:

"Zostałem poinformowany przez Urząd Gminy, iż mogę zapoznać się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji. W związku z tym, że tych akt było dużo, poprosiłem o możliwość skorzystania z kserokopiarki, żeby niektóre z nich zeskanować. Chciałem w domu je spokojnie przeanalizować aby później odnieść się do nich. Jednakże pani odmówiła mi udostępnienia ksera. Wyciągnąłem więc swój aparat fotograficzny i począłem robić zdjęcia niektórych stron, na co również zareagowała ta pani twierdząc, iż nie mam prawa tego czynić. Czy urząd może odmówić mi kserowania lub fotografowania akt, które mnie dotyczą?"

Odpowiedź prawnika: Fotografowanie akt sprawy administracyjnej

Zgodnie z art. 73 kpa w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 29 marca 2001 r., II SA 2580/2000, Wokanda 2002, nr 1, poz. 26 strona nie może żądać od organu nieuwierzytelnionych kopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W uzasadnieniu NSA wskazał, iż „sprawą otwartą natomiast jest kwestia stosowanej techniki w tym względzie. W ocenie sądu, skoro strona ma prawo sporządzać notatki lub odpisy z wszelkich pism znajdujących się w aktach sprawy, to tym samym brak jest podstaw do odmowy sporządzenia tychże pism za pomocą kserokopiarki, jak i innych nowoczesnych urządzeń służących do powielania i gromadzenia materiałów oraz informacji."  Posiłkując się niniejszym orzeczeniem, stwierdzić można, iż zarzuty urzędniczki nie były zasadne.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika