Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Pytanie:

"Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej przeznaczonej w mpzp pod usługi oświaty. Nieruchomość jest oddana w nieodpłatne użytkowanie osobie fizycznej prowadzącej na tej nieruchomości przedszkole niepubliczne. Umowa wygasa z dniem 31.12.2011 r. Gmina zamierza sprzedać nieruchomość osobie fizycznej prowadzącej tam obecnie przedszkole niepubliczne a więc prowadzi działalność oświatową. Czy gmina może zastosować tryb bezprzetargowy w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 3, który odwołuje się do art. 68 ust 1 pkt 2 i jak należy rozumieć warunek \"na cele niezwiązane z działalnością zarobkową\"?"

Odpowiedź prawnika: Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 u.g.n. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; Z kolei przepis art. 68 ust. 1 pkt 2 u.g.n. wymienia następujące osoby:

  1. osoby fizyczne i osoby prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także
  2. organizacje pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

Zatem zastosowanie trybu bezprzetargowego jest możliwe, jeżeli osoba, która miałaby nabyć nieruchomość prowadzi działalność oświatową w celach niezwiązanych z działalnością zarobkową. Zatem określenia wymaga czy prowadzona działalność oświatowa jest prowadzona jako działalność zarobkowa.

Element celów zarobkowych jest elementem definicji prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z kolei zgodnie z art. 83a prowadzenie działalności oświatowej w postaci niepublicznego przedszkola nie stanowi działalności gospodarczej. Powyższe nie przesądza jeszcze, że prowadzenie niepublicznego przedszkola, jakkolwiek nie stanowi działalności gospodarczej, nie może być prowadzony w celach zarobkowych. Może się bowiem zdarzyć, że placówka niepubliczna będzie prowadziła działalność oświatową spełniająca wszystkie cechy wymagane dla przyjęcia prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w celach zarobkowych), ale z mocy art. 83a ustawy o systemie oświaty nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza.

Zatem możliwe jest prowadzenie działalności oświatowej w formie niepublicznego przedszkola także w celach zarobkowych. Dla wykładni pojęcia „cele zarobkowe” w odniesieniu do prowadzonej działalności warto odnieść się do komentarzy doktryny i orzecznictwa do art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zadaniem Cezarego Kosikowskiego: Zarobkowy cel działalności gospodarczej wiąże się z jej odpłatnością. Nie mają więc takiego charakteru działania, których celem jest wyłącznie zaspokojenie potrzeb własnych, np. amatorski połów ryb i łowiectwo, działalność wytwórcza w zakresie produkcji towarów przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb.

Zarobkowego celu działalności gospodarczej nie należy kojarzyć z osiąganiem dochodów z tej działalności. W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że kryterium dochodowości nie jest konieczną cechą definiującą działalność gospodarczą (uchwała SN z 30 listopada 1992 r., III CZP 134/92, LexPolonica nr 298580, OSNCP 1993, nr 5, poz. 79). (…). Decydującym kryterium staje się więc cel wykonywanej działalności. Jeśli jest to działalność non profit, to nie można uznać, że jest to działalność gospodarcza (W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej..., s. 25) (tak: Cezary Kosikowski w: Najnowsze wydanie:  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz Warszawa 2011 LexisNexis (wydanie VI) ss. 604). Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy: Dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu („zarobku”) rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami (kosztami) tej działalności – tak: Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 2 lutego 2009 r. (sygn. akt: V KK 330/2008).

Zatem zdaniem C. Kosikowskiego, popartym orzeczeniem SN dla przyjęcia celu zarobkowego prowadzenia działalności wystarczy pobieranie opłat za świadczone usługi. Z kolei zdaniem przytoczonego fragmentu uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego pobieranie opłat nie będzie wystarczające dla przyjęcia celu zarobkowego, jeżeli wysokość tych opłat nie będzie wyższa niższa niż koszty prowadzenia działalności. Innymi słowy, jeżeli wysokość pobieranych opłat nie przewyższa kosztów prowadzenia działalności oświatowej to nie mamy do czynienia z celem zarobkowym.

Podsumowując, jeżeli osoba prowadzą niepubliczne przedszkole pobiera od rodziców dzieci opłaty za świadczone usługi to można mieć podejrzenia, iż prowadzi działalność w celach zarobkowych. Jeżeli dodatkowo wysokość tych wskazuje, iż osiąga ona dochód to tym samym nie powinno być wątpliwości co do uznania takiej działalności za prowadzoną w celach zarobkowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika