e-prawnik.pl Porady prawne

Spór kompetencyjny między PINB a starostą

Pytanie:

Do organu gminy wpłynął wniosek w sprawie odprowadzenia wód opadowych z budynków. Po przeprowadzeniu analizy, w związku z art. 61 ustawy prawo budowlane jak również przepisów wykonawczych tej ustawy, a w szczególności paragraf 29 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stwierdzono, że organem właściwym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu postanowienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił ponownie postanowieniem przedmiotowy wniosek do organu gminy powołując się na przepisy art. 29 ustawy prawo wodne. Czy w opisanej sytuacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest właściwy w przedmiotowej sprawie? Który z organów powinien wystąpić o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spór kompetencyjny między PINB a starostą

26.9.2007

Jak wynika z opisu sytuacji (powołanie się na art. 61 ustawy Prawo wodne) problem dotyczy niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 66 tej ustawy w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

  1. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
  2. jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
  3. jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
  4. powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. 

Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Inspektor nadzoru jest organem administracji rządowej. Starosta z kolej jest członkiem zarządu powiatu, który jest organem powiatu, i wykonuje zadania powiatu (m. in. W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej). Zgodnie z art. 22 kodeksu postępowania administracyjnego spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:

  1. strona, 
  2. organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, pozostające w sporze, 
  3. minister właściwy do spraw administracji publicznej, 
  4. minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny, 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ