Spór kompetencyjny między PINB a starostą

Pytanie:

Do organu gminy wpłynął wniosek w sprawie odprowadzenia wód opadowych z budynków. Po przeprowadzeniu analizy, w związku z art. 61 ustawy prawo budowlane jak również przepisów wykonawczych tej ustawy, a w szczególności paragraf 29 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stwierdzono, że organem właściwym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu postanowienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił ponownie postanowieniem przedmiotowy wniosek do organu gminy powołując się na przepisy art. 29 ustawy prawo wodne. Czy w opisanej sytuacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest właściwy w przedmiotowej sprawie? Który z organów powinien wystąpić o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wynika z opisu sytuacji (powołanie się na art. 61 ustawy Prawo wodne) problem dotyczy niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 66 tej ustawy w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

 1. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
 2. jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
 3. jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
 4. powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. 

Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Inspektor nadzoru jest organem administracji rządowej. Starosta z kolej jest członkiem zarządu powiatu, który jest organem powiatu, i wykonuje zadania powiatu (m. in. W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej). Zgodnie z art. 22 kodeksu postępowania administracyjnego spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:

 1. strona, 
 2. organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, pozostające w sporze, 
 3. minister właściwy do spraw administracji publicznej, 
 4. minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny, 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.7.2012

  Ulga na wychowanie dziecka

  Jedną z cieszących się największym powodzeniem ulg podatkowych jest ulga przysługująca z tytułu wychowywania dziecka. Polega na odliczeniu określonej kwoty pomnożonej przez ilość dzieci. Odliczenie (...)

 • 21.3.2017

  Ulga na dzieci w PIT

  Od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu, podatnik ma prawo odliczyć pewną kwotę na każde małoletnie dziecko, (...)

 • 14.11.2007

  Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

  Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki (...)

 • 15.12.2017

  Znaczenie preambuły w umowie

  W stosunkach umownych zawieranych między stronami można się spotkać z praktyką formułowania preambuły, która jest swego rodzaju „wstępem” do umowy. Niejednokrotnie zdarza się (...)

 • 10.6.2011

  Który sąd osądzi przestępcę?

  Jeśli ktoś popełnił przestępstwo lub był świadkiem bądź ofiarą przestępstwa pewnie jest zainteresowany, przed jakim sądem będzie się toczyć sprawa. Nasz ustawodawca zdecydował np., iż (...)