Wyznaczenie następców prawnych

Pytanie:

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem wniosku o rozgraniczenie zmarł przed wszczęciem postępowania, co ujawniło się dopiero w toku postępowania, i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W ewidencji gruntów nieruchomość stanowi dalej własność obydwojga współwłaścicieli. Strona postępowania została wezwana o podanie następców prawnych zmarłej osoby. Następcy zostali podani jednocześnie oświadczono, że postępowanie spadkowe nie będzie przez stronę przeprowadzone ze względów finansowych. Czy w opisanej sytuacji wystarczającym jest wskazanie następców prawnych na podstawie oświadczenia złożonego przez stronę, lub organ administracji powinien wystąpić do sądu o wyznaczenie następców prawnych lub kuratora mając na względzie art 30 par. 4 i 5 Kpa? Czy w opisanej sytuacji , do czasu wyznaczenia następców prawnych można zawiesić przedmiotowe postępowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności pragniemy wskazać, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w momencie skutecznego złożenia wniosku przez uprawnionego. Zgodnie bowiem, z art. 61 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. W takiej sytuacji znajdzie więc zastosowania art. 30 § 4, a w związku z tym w miejsce zmarłej strony wchodzą jej spadkobiercy.

Organ administracji publicznej w momencie uzyskania wiadomości o śmierci strony powinien z urzędu zawiesić postępowanie oraz wezwać spadkobierców strony do udziału w sprawie (art. 97 § 1 pkt 1 kpa).

Organ administracji publicznej w przypadku zawieszenia postępowania wszczętego na żądanie strony jest zobowiązany do podjęcia działań w celu umożliwienia dalszego prowadzenia postępowania, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy. Ocena istnienia tej okoliczności należy do uznania organu administracji. Jeżeli w opisanym stanie faktyczny, organ administracji publicznej uzna, że interes społeczny przemawia za przeprowadzeniem postępowania spadkowego po zmarłej stronie, w celu wezwania jej następców prawnych do udziału w postępowaniu, wówczas może sam wszcząć takie postępowanie (tym samym, sam usunąć przyczyny zawieszenia postępowania). Podkreślamy jednak, że organ administracji publicznej nie może sam ustalić na podstawie zwykłego oświadczenia strony, kto jest spadkobiercą zmarłej strony. Konieczne jest w tym przypadku przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY