Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Pytanie:

Została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wyniku wniesionego przez stronę odwołania, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ wyższej instancji po rozpatrzeniu sprawy uchylił decyzję o warunkach zabudowy w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi. Czy w opisanej sytuacji należy ponownie zawiadamiać strony o wszczęciu postępowania (postanowieniem), czy też można bezpośrednio po otrzymaniu decyzji SKO, przystąpić do postępowania wyjaśniającego w sprawie i zawiadomić strony np. o przeprowadzeniu dowodu itd.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do art. 61 § 4 kpa o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji nie jest już potrzebne dodatkowe zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania - postępowanie nie jest bowiem ponownie wszczynane (cały czas się toczy). Stronie została zresztą doręczona decyzja przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania i tym samym uzyskała ona informacje o tym fakcie. W przedstawionym stanie faktycznym organ administracji publicznej powinien niezwłocznie podjąć działania po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Można więc bezpośrednio po otrzymaniu decyzji SKO przystąpić do postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

  Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny. Skorzystanie z niego nie jest już warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO. Kiedy można złożyć (...)

 • Nie można wyłączyć sędziów niewyznaczonych do rozpoznania sprawy

  W dniu 8 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał (sygn. akt I NSPO 1/19) wniosek o wyłączenie wszystkich (wymienionych z nazwiska) sędziów (...)

 • Zawarcie ugody administracyjnej

  Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna (...)

 • Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

  Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia (...)

NA SKÓTY