Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Pytanie:

Złożyłem w gminie wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Po ponad miesięcznym oczekiwaniu otrzymałem od RDOŚ (planowana inwestycja leży na terenie parku krajobrazowego) pismo przesuwające o kilkanaście dni termin zakończenia postępowania w sprawie uzgodnienia.Art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na RDOŚ 21-dniowy termin na uzgodnienie. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie. Czy RDOŚ może, powołując się na art. 36 §2 KPA przesunąć termin zakończenia postępowania - właśnie otrzymałem od RDOŚ zawiadomienie ? Czy wprowadzenie sztywnego, 21 dniowego terminu dopuszcza ?po staremu? jego przedłużanie, zgodnie z ogólnymi przepisami zawartymi w KPA ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: PZP) w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy (dalej: WZ) zastosowanie znajdą art. 53 ust. 3-5a PZP. Z kolei na podstawie art 53 ust. 5b-bc znajdą zastosowanie w tym przypadku na podstawie art. 60 ust. 1a.

Według art. 53 ust. 4 PZP organ wydający WZ jest zobowiązany uzgodnić swoje stanowisko z organami tam wymienionymi. Jak rozumiemy w Pana przypadku chodzi o art. 53 ust. 4 pkt 8. Na podstawie art. 53 ust. 5 PZP uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Z kolei art. 106 § 6 k.p.a.  stanowi, iż w przypadku niezajęcia stanowiska w terminie dwóch tygodni stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38 k.p.a. Art. 36 § 2 k.p.a. daje podstawę organowi, którego stanowisko jest wymagane do wydania decyzji, do przedłużenia terminu  w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Powstaje pytanie, jak należy interpretować powyższą regulację w zestawieniu z art. 53 ust. 5c PZP? Zgodnie z tym ostatnim przepisem: Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.

Z pewnością art. 53 ust. 5c PZP ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do art. 106 k.p.a. w zakresie w jakim przepisy wymagają uzgodnienia stanowiska z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zatem będzie miał pierwszeństwo przed regulacjami kodeksowymi. W tym zakresie z pewnością zmienia on termin na wyrażenie stanowiska z dwóch tygodni na 21 dni.

Zasadnicze znaczenie ma jednak kwestia rozstrzygnięcia czy art. 53 ust. 5c wyłącza zastosowanie art. 106 § 6 k.p.a.? Naszym zdaniem na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Należy zatem przyjąć, iż niezależnie od przyczyny regionalny dyrektor ochrony środowiska nie może, w trybie art. 36 § 2 k.p.a., przedłużyć terminu na uzgodnienie stanowiska.

Na poparcie tej tezy można przytoczyć kilka argumentów. Po pierwsze dla wszystkich pozostałych organów, których uzgodnienie jest wymagane na podstawie art. 53 ust. 4 PZP termin na uzgodnienie wynosi dwa tygodnie - por. art. 53 ust. 5 PZP w zw. z art. 106 § 3 k.p.a. Zatem RODŚ dostali dłuższy termin na załatwienie sprawy, z tym że sankcją niezmieszczenia się w terminie będzie brak możliwości wyrażenia swojego stanowiska w ogóle. A zatem dłuższy termin, jednak ostrzejsza sankcja.

Naszym zdaniem taka regulacja ma za zadanie zdyscyplinować RODŚ. Przepis art. 53 ust. 5c wszedł w życie 15.11.2008 roku. Zakładamy, iż intencją ustawodawcy było ukrócenie możliwości przedłużania w nieskończoność postępowania administracyjnego poprzez stosowanie art. 36 § 2 w zw. z art. 106 § 6 k.p.a. przez RODŚ.

Zastanawiającym jest fakt, iż ustawodawca nie wprowadził podobnej regulacji w stosunku do pozostałych organów, których stanowisko jest wymagane dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zatem, naszym zdaniem, należy uznać, iż nie zajęcie stanowiska przez RODŚ w terminie wskazanym w art. 53 ust. 5c PZP stanowi uzgodnienie decyzji. Natomiast działanie RODŚ w postaci przedłużenia postępowania w oparciu o art. 36 § 2 k.p.a. należy uznać jako działanie bez podstawy prawnej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: